Õpilasesindus

Õpilasesindus ehk ÕE on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus, mis annab teotahtelistele õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt.

Õpilasesinduse esmaseks ja kõige tähtsamaks ülesandeks on koolipere õiguste ja huvide kaitsmine ning edendamine. ÕE esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muuta. Oluline on samuti õpilasesindajate aktiivne osavõtt nii kooli, omavalitsuse kui ka riigi tasandil toimuvatest hariduselu puudutavatest arenguprotsessidest.

 

Meie kooli Õpilasesindusse kuuluvad 5.- 9. klassi esindajad. 

 

ÕE kõige tähtsamateks ülesanneteks peaksid olema:

·         õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine;

·         õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine;

·         õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine;

·         õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine;

·         vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine;

·         õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine;

·         õpimotivatsiooni tõstmine

(väljavõte Õpilasesinduse aabitsast, Eesti Õpilasesinduste Liit, Tallinn, 2008)

 

Tallinna Pääsküla Kooli  Õpilasesinduse eesmärgid:

-       tõsta kooli õpilaskonna vastutust kooli ees, õpilaste huvide ja

seadusandlike õiguste kaitsmine;

-       kaasa aidata õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele; kooli

traditsioonide järgimine ja arendamine;

-       lugupidava suhtumise ja korrektse käitumistavade kujundamine õpilaste vahel,

õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;

-       õpilasesinduste koostöö Eesti Õpilasesinduste Liiduga ning Nõmme

Õpilasesinduste Liiduga;

- aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

-  kaasa rääkimine hariduselu puudutavates küsimustes.

(väljavõte Tallinna Pääsküla Kooli Õpilasesinduse põhimäärusest)

 

Õpilasesinduse tegevus toimub vabatahtlikkusel ehk õpilaste omal soovil, seega on oluline, et see töö oleks õpilasesindajale meeldiv, et ta oleks motiveeritud tegutsema.

Õpilasesindajate puhul peetakse iseloomulikeks ja vajalikeks omadusteks teotahtelisust ning enesekindlust.

(väljavõte Õpilasesinduse aabitsast, Eesti Õpilasesinduste Liit, Tallinn, 2008)

 

Link: https://www.facebook.com/paaskylaopilasesindus/