Õppeaine: Kehaline kasvatus

Klass: 1. klass Tundide arv nädalas: 2

 

Õppesisu ja põhimõisted:

 

VÕIMLEMINE:

1)      Rivi- ja korraharjutused: tervitamine rivis, rivistumine ühte viirgu, kolonni, joondumine, põhiseisang, pöörded paigal hüppega, harvenemine, koondumine.

2)      Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused: päkk-kõnd, kõnd kandadel, liikumine juurdevõtusammuga kõrvale, üldkoormavad hülemisharjutused, harki- ja käärihüplemine.

3)      Üldarendavad võimlemisharjutused: vahendita ja vahenditega saatelugemise ning muusika saate. Matkimisharjutused.

4)      Rakendusvõimlemine: ronimine varbseinal, kaldpingil, üle takistuste ja takistuste alt.

5)      Akrobaatilised harjutused: veered kägaras ja sirutatult, juurdeviivad harjutused turiseisuks ja tireliks, tirel ette ja veere taha turiseisu.

6)      Tasakaaluharjutused: liikumine joonel ja pingil kasutades erinevaid kõnni- ja jooksusamme, tasakaalu arendavad liikumismängud.

7)      Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks: sirutushüpe.

KERGEJÕUSTIK:

1)      Jooks: jooksuasend, jooksu alustamine ja lõpetamine. Jooks erinevatest lähteasenditest, mitmesugused jooksuharjutused. Püstistart koos stardikäsklustega. Teatevahetuse õppimine lihtsates teatevõistlustes.

2)      Hüpped: takistustest ülehüpped. Hüpped paigalt ja hoojooksult vetruva maandumisega.

3)      Visked: palli hoie. Täpsusvisked ülalt (tennis) palliga. Pallivise paigalt

LIIKUMISMÄNGUD:

1)      Jooksu- ja hüppemängud. Liikumismängud ja teatevõistlused erinevate vahenditega.

2)      Liikumine pallita: jooksud, pidurdused, suunamuutused.

3)      Põrgatamisharjutused tennis-, käsi- ja minikorvpalliga.

4)      Liikumismängud väljas/maastikul

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      Koolisisestel spordivõistlustel osalemine;

2)      sporditeemalise filmi vaatamine;

3)      slaidide, piltide vaatamine võistlustest või erinevatest sportlastest;

4)      muusika kuulamine.

 

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      teab sportimise/liikumise tähtsust tervisele;

2)      oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, erinevatel sportimispaikades ja tänaval;

3)      järgib reegleid ja ohutusnõudeid, täidab mängureegleid ja hügieenireegleid;

4)      oskab anda hinnangut oma sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske);

5)      tunneb erinevaid spordialasid;

6)      täidab  ohutusnõudeid kehaliste harjutuste sooritamisel;

7)      oskab õpitud oskussõnu;

8)      riietub vastavalt ilmastikule ja olukorrale.

VÕIMLEMINE:

1)      oskab tõsta, kanda ja paigaldada spordivahendeid;

2)      täidab rivi- ja korraharjutusi;

3)      sooritab lihtsaid võimlemisharjutusi;

4)      sooritab erinevaid kõnni-, jooksu-, hüppe- ja viskeharjutusi;

5)      sooritab hüplemisharjutusi hüpitsaga;

6)      hüpleb hüpitsat tiirutades jalalt jalale.

KERGEJÕUSTIK:

1)      jookseb kiirjooksu püstistardist stardikäsklustega;

2)      läbib joostes võimetekohase tempoga 400 m;

3)      sooritab õige teatevahetuse teatevõistluses ja pendelteatejooksus;

4)      sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise hoovõtuga;

5)      sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta.

LIIKUMISMÄNGUD:

1)      mängib rahvastepalli lihtustatud reeglite järgi;

2)      austab kohtuniku otsust ning on kaasmängijatega sõbralik;

3)      sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, visates ja püüdes ning mängib nendega liikumismänge.

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)

Inimeseõpetus - hügieenireeglid, ohutusnõuded, kehahoid. Ilmale vastava riietuse valimine. Omavahelised suhted, koostöö. Kehaosade nimetused

Eesti keel - keelega seotud mängud (näiteks sõnade silpidest kokku ladumine teatevõistlustes). Spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (saab aru ja mõistab kehalises kasvatuses kasutatavat terminoloogiat). Eneseväljendusoskus (meeskonnamängudes ja grupitöödes tuleb ennast arusaadavalt väljendada).

Matemaatika - mõõtühikud (hüppe pikkuse mõõtmine, palliviske mõõtmine); ajaühikud (jooksualad, mänguajad). Loendamine (rühmadeks jagamine). Liitmine ja lahutamine (mängudes punktide/elude arvestamine). Võrdlemine (aeg/pikkus/punktid). Paaris-paaritu mõisted. Geomeetrilised kujundid.

Tööõpetus - kehalise kasvatuse inventari hooldamine, erinevate takistusradade koostamine erinevaid vahendeid kasutades ja sidudes.

Kunstiõpetus – ilu märkamineliikumises ja enda ümber looduses. Erinevate vahenditega piltide, kujundite ja takistusradade loomine (näiteks rõngad, tähised, tõkked, võimlemiskepid, erinevad markerid jne).

Loodusõpetus - erinevate puude-põõsaste kasutamine mingite sihtmärkidena (näiteks koguneme tamme juures). Erinevate loomade liikumist jäljendavad tegevused.

Muusikaõpetus – rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade sooritamine ja koostamine). Ringmängud.

 

Õppeaine: Kehaline kasvatus

 Klass: 2. klass Tundide arv nädalas: 3

 

Õppesisu ja põhimõisted:

 

VÕIMLEMINE:

1)      Rivi- ja korraharjutused: loendamine, harvenemine ja koondumine. Hüppega pöörded paigal. Kujundliikumised.

2)      Kõnniharjutused: rivisamm (P) ja võimlejasamm (T)

3)      Põhivõimlemine ja üldarendavad harjutused: üldarendavad võimlemisharjutused käte, kere ja jalgade põhiasenditega, harjutused vahendita ja vahenditega saatelugemise ja muusika saatel. Lühike põhivõimlemise kombinatsioon.

4)      Hüplemisharjutused: hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette. Koordinatsiooniharjutused.

5)      Rakendusvõimlemine: rippseis ja ripped; ronimine varbseinal, üle takistuste ja takistuste alt.

6)      Tasakaalu harjutused: päkk-kõnd joonel, pingil ja poomil; päärded päkkadel pingil. Tasakaalu arendavad mängud.

7)      Akrobaatika: veered kägaras ja sirutatult, juurdeviivad harjutused turiseisuks ja tireliks, tirel ette, veere taha turiseisu, turiseis, toengkägarast sirutushüpe maandumisasendi fikseerimisega.

8)      Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks: mahahüpe kõrgemalt tasapinnalt maandumisasendi fikseerimisega, harjutused äratõuke õppimiseks hoolaualt.

KERGEJÕUSTIK:

1)      Jooks: jooksuasend, jooksuliigutused, jooks erinevas tempos. Võimetekohase jooksutempo valimine. Pendelteatejooks teatepulgaga.                     

2)      Hüpped: paigalt kaugushüpe, maandumine kaugushüppes. Hüpped hoojooksult, et omandada jooksu ja hüppe ühendamise oskus. Madalatest takistustest ülehüpped parema ja vasaku jalaga.

3)      Visked: tennispallivise ülalt täpsusele ja kaugusele. Pallivise paigalt.

LIIKUMISMÄNGUD:

1)      Jooksu-, hüppe- ja viskemängud.

2)      Pallikäsitsemisharjutused, viskamine ja püüdmine.

3)      Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused pallidega.

4)      Rahvastepall.

5)      Maastikumängud.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      Koolisisestel spordivõistlustel osalemine;

2)      sporditeemalise filmi vaatamine;

3)      info otsimine internetist turvaliselt;

4)      Loquiz keskkonna kasutamine koos õpetajaga maastikumängu sooritamisel;

5)      slaidide, piltide vaatamine võistlustest või erinevatest sportlastest;

6)      muusika kuulamine.

 

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      teab sportimise/liikumise tähtsust tervisele;

2)      oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, erinevates sportimispaikades ja tänaval;

3)      järgib reegleid ja ohutusnõudeid;

4)      täidab mängureegleid ja hügieenireegleid;

5)      oskab anda hinnangut oma sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske);

6)      tunneb erinevaid spordialasid;

7)      oskab täita ohutusnõudeid kehaliste harjutuste sooritamisel;

8)      oskab riietuda vastavalt ilmastikule ja olukorrale.

VÕIMLEMINE:

1)      oskab tõsta, kanda ja paigaldada spordivahendeid;

2)      täidab rivi- ja korraharjutusi;

3)      sooritab lihtsaid võimlemisharjutusi;

4)      sooritab erinevaid kõnni-, jooksu-, hüppe- ja viskeharjutusi;

5)      sooritab hüplemisharjutusi hüpitsaga;

6)      sooritab tireli ette;

7)      hüpleb hüpitsat tiirutades jalalt jalale.

KERGEJÕUSTIK:

1)      jookseb kiirjooksu püstistardist stardikäsklusega;

2)      läbib joostes võimetekohase tempoga 400 m;

3)      sooritab õige teatevahetuse teatevõistluses ja pendelteatejooksus;

4)      sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise hoovõtuga;

5)      sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta.

LIIKUMISMÄNGUD:

1)      mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite järgi;

2)      austab kohtuniku otsust ning on kaasmängijatega sõbralik;

3)      sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, visates ja püüdes ning mängib nendega liikumismänge.

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited):

Inimeseõpetus - hügieenireeglid, ohutusnõuded, kehahoid. Ilmale vastava riietuse valimine. Omavahelised suhted, koostöö. Kehaosade nimetused

Eesti keel - keelega seotud mängud (näiteks sõnade silpidest kokku ladumine teatevõistlustes). Spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (saab aru ja mõistab kehalises kasvatuses kasutatavat terminoloogiat). Eneseväljendusoskus (meeskonnamängudes ja grupitöödes tuleb ennast arusaadavalt väljendada).

Matemaatika - mõõtühikud (hüppe pikkuse mõõtmine, palliviske mõõtmine); ajaühikud (jooksualad, mänguajad). Loendamine (rühmadeks jagamine). Liitmine ja lahutamine (mängudes punktide/elude arvestamine). Võrdlemine (aeg/pikkus/punktid). Paaris-paaritu mõisted. Geomeetrilised kujundid.

Tööõpetus - kehalise kasvatuse inventari hooldamine, erinevate takistusradade koostamine erinevaid vahendeid kasutades ja sidudes.

Kunstiõpetus – ilu märkamineliikumises ja enda ümber looduses. Erinevate vahenditega piltide, kujundite ja takistusradade loomine (näiteks rõngad, tähised, tõkked, võimlemiskepid, erinevad markerid jne).

Loodusõpetus - erinevate puude-põõsaste kasutamine mingite sihtmärkidena (näiteks koguneme tamme juures). Erinevate loomade liikumist jäljendavad tegevused.

Muusikaõpetus – rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade sooritamine ja koostamine). Ringmängud.

 

Õppeaine: Kehaline kasvatus

 Klass: 3. klass

Tundide arv nädalas: 3

 

Õppesisu ja põhimõisted:

 

VÕIMLEMINE:

1)      Rivi- ja korraharjutused: pöörded paigal ja kujundliikumised.

2)      Kõnni- ja jooksuharjutused: rivisamm (P), võimlejasamm (T).

3)      Üldkoormavad ja koordinatsiooni arendavad hüplemisharjutused: hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette jalalt jalale, koordinatsiooniharjutused.

4)      Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused: üldarendavad võimlemisharjutused käte, kere ja jalgade põhiasenditega, harjutused vahendita ja vahenditega. Põhivõimlemise kombinatsioon saatelugemise või muusika saatel.

5)      Rakendusvõimlemine: ronimine varbseinal, kaldpingil, üle takistuste ja takistuste alt, rippseis, ripped ja toengud.      

6)      Akrobaatilised harjutused: veered kägaras ja sirutatult, juurdeviivad harjutused turiseisuks ja tireliks, tirel ette, kaldpinnalt tirel taha, veere taha turiseisu, kaarsild, toengkägarast ülesirutushüpe maandumisasendi fikseerimisega.   

7)      Tasakaaluharjutused: liikumine joonel, pingil ja poomil, kasutades erinevaid kõnni- ja jooksusamme, päkkkõnd ja pöörded päkkadel, võimlemispingil kõnd kiiruse muutmise, takistuste ületamise ja peatumisega, tasakaalu arendavad mängud.                        

8)      Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks: sirutus-mahahüpe kõrgemalt tasapinnalt maandumisasendi fikseerimisega, harjutused äratõuke õppimiseks hoolaualt.

KERGEJÕUSTIK:

1)      Jooks: jooksuasendeid ja liigutusi korrigeerivad harjutused. Kiirendusjooks. Jooksu alustamine ja lõpetamine. Püstilähe. Kiirjooks. Kestvusjooks. Pendelteatejooks.

2)      Hüpped: kaugushüpe hoojooksuga paku tabamiseta. Madalatest takistustest ülehüpped parema ja vasaku jalaga. Kõrgushüpe otsehoolt

3)      Visked: viskepalli hoie, viskeliigutus. Pallivise kahesammulise hooga.

LIIKUMISMÄNGUD:

1)      Jooksu- ja hüppemängud.

2)      Mängud viskamise, heitmis ja püüdmisega.

3)      Palli käsitsemisharjutused, põrgatamine, vedamine, heitmine, viskamine, söötmine ja püüdmine.

4)      Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud, teatevõistlused pallidega.

5)      Rahvastepallimäng reeglite järgi.

6)      Maastikumängud.

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      Koolisisestel spordivõistlustel osalemine;

2)      koolivahelistel spordivõistlustel osalemine;

3)      spordiürituste külastamine;

4)      info otsimine internetist turvaliselt, fotode ja videote kasutamine;

5)      Loquiz keskkonna kasutamine koos õpetajaga maastikumängu sooritamisel;

6)      Orienteerumismängu „Fotojaht“ läbimine koos grupiga – objekti pildistamine nutivahendi (nutitelefoni, tahvelarvuti) abil õpetaja poolt etteantud objektide piltide järgi;

7)      sporditeemalise filmi vaatamine;

8)      slaidide, piltide vaatamine võistlustest või erinevatest sportlastest;

9)      telerist suurvõistluse vaatamine;

10)  muusika kuulamine.

 

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      teab sportimise/liikumise tähtsust tervisele;

2)      oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, erinevates sportimispaikades ja tänaval;

3)      järgib reegleid ja ohutusnõudeid;

4)      täidab mängureegleid ja hügieenireegleid;

5)      oskab anda hinnangut oma sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske);

6)      tunneb erinevaid spordialasid ja oskab nimetada tuntud Eesti sportlasi;

7)      täidab ohutusnõudeid kehaliste harjutuste sooritamisel;

8)      riietub vastavalt ilmastikule ja olukorrale.

VÕIMLEMINE:

1)      oskab tõsta, kanda ja paigaldada spordivahendeid;

2)      täidab rivi- ja korraharjutusi;

3)      sooritab lihtsaid võimlemisharjutusi;

4)      sooritab erinevaid kõnni-, jooksu-, hüppe- ja viskeharjutusi;

5)      sooritab hüplemisharjutusi hüpitsaga;

6)      sooritab tireli ette;

7)      hüpleb hüpitsat tiirutades jalalt jalale.

KERGEJÕUSTIK:

1)      jookseb kiirjooksu püstistardist stardikäsklusega;

2)      läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km;

3)      sooritab õige teatevahetuse teatevõistluses ja pendelteatejooksus;

4)      sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise hoovõtuga;

5)      sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta.

LIIKUMISMÄNGUD:

1)      sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes ning mängib nendega liikumismänge;

2)      mängib rahvastepalli reeglite järgi;

3)      austab kohtuniku otsust ning on kaasmängijatega sõbralik.

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited):

Inimeseõpetus - hügieenireeglid, ohutusnõuded, kehahoid. Ilmale vastava riietuse valimine. Omavahelised suhted, koostöö. Kehaosade nimetused

Eesti keel - keelega seotud mängud (näiteks sõnade silpidest kokku ladumine teatevõistlustes). Spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (saab aru ja mõistab kehalises kasvatuses kasutatavat terminoloogiat). Eneseväljendusoskus (meeskonnamängudes ja grupitöödes tuleb ennast arusaadavalt väljendada).

Matemaatika - mõõtühikud (hüppe pikkuse mõõtmine, palliviske mõõtmine); ajaühikud (jooksualad, mänguajad). Loendamine (rühmadeks jagamine). Liitmine ja lahutamine (mängudes punktide/elude arvestamine). Võrdlemine (aeg/pikkus/punktid). Paaris-paaritu mõisted. Geomeetrilised kujundid.

Tööõpetus - kehalise kasvatuse inventari hooldamine, erinevate takistusradade koostamine erinevaid vahendeid kasutades ja sidudes.

Kunstiõpetus – ilu märkamineliikumises ja enda ümber looduses. Erinevate vahenditega piltide, kujundite ja takistusradade loomine (näiteks rõngad, tähised, tõkked, võimlemiskepid, erinevad markerid jne).

Loodusõpetus - erinevate puude-põõsaste kasutamine mingite sihtmärkidena (näiteks koguneme tamme juures).

Muusikaõpetus – rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade sooritamine ja koostamine). Ringmängud.

 

 

Õppeaine: kehaline kasvatus

 Klass: 4.klass

Tundide arv nädalas: 3

 

Õppesisu ja põhimõisted:

 

VÕIMLEMINE:

1)      Rivi- ja korraharjutused: ümberrivistumised viirus ja kolonnis.    

2)      Rühiharjutused: kehatüve lihaseid treenivad ja sirutusoskust kujundavad harjutused. 

3)      Põhivõimlemine: harjutuste kombinatsioonid saatelugemise ja/või muusika saatel. 

4)      Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused: hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette paigal ja liikumisel.

5)      Rakendusvõimlemine: kahe- ja kolmevõtteline ronimine; käte erinevad haarded ja hoided; upp-, tiri- ja kinnerripe.

6)      Akrobaatika: tirel ette ja taha, kaarsild (T), juurdeviivad harjutused kätelseisuks.

7)      Tasakaaluharjutused: harjutuste kombinatsioonid võimlemispingil või madalal poomil.

8)      Toenghüpe: hoojooksult hüpe hoolauale, äratõuge ja toengkägar (kitsel, hobusel), ülesirutus-mahahüpe maandumisasendi fikseerimisega.

KERGEJÕUSTIK:

1)      Jooks: erinevad jooksuharjutused: põlve- ja sääretõstejooks. Pendelteatejooks. Kiirjooks stardikäsklustega. Kestvusjooks. Maastikujooks.

2)      Hüpped: mitmesugused hüppe- ja hüplemisharjutused. Kaugushüpe paku tabamiseta. Kõrgushüpe üleastumistehnikaga.

3)      Visked:  viskeharjutused: täpsusvisked vertikaalse märklaua pihta. Pallivise paigalt ja neljasammu hooga.   

SPORTMÄNGUD:

1)      Palli hoie, palli põrgatamine ja söötmine liikumisel.                                        

2)      korv-, jalg- ja võrkpalli ettevalmistavad liikumismängud; teatevõistlused pallidega.                            

3)      rahvastepalli erinevad variandid.

TALIALAD:

1)      Suusatamine- tasakaalu- ja osavusharjutused suuskadel.  Vahelduvtõukeline kahesammuline sõiduviis. Paaristõukeline sammuta sõiduviis. Laskumine põhiasendis. Sahkpidurdus. Vahelduvtõukeline kahesammuline astesamm-tõusuviis.  Pöörded paigal (hüppepööre). Põikilaskumine. Laskumine põhi- ja puhkeasendis.  Astepööre laskumisel. Ebatasasuste ületamine. Sahkpidurdus. Mängud suuskadel.                                                

2)      Uisutamine: käte ja jalgade töö täiustamine uisutamisel. Sahkpidurdus.                                                 Mängud uiskudel.

ORIENTEERUMINE:

Orienteerumine ruumis ja vabas looduses tuttava objekti plaani järgi. Orienteerumine silmapaistvate loodus- ja tehisobjektide järgi etteantud piirkonnas. Orienteerumismängud.

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)      Ruumitaju arendavad liikumised. Rütmitunnet ja koordinatsiooni arendavad tantsukombinatsioonid.                    

2)      Sise- ja välissõõr. Ahelsõõr. Polkasamm. Ruutrumba põhisamm.

3)      Liikumise alustamine ja lõpetamine, hoog ja pidurdamine.

4)      Eesti rahva- ja seltskonnatantsud, ka paarilise vahetusega. Poiste ja tüdrukute vahelduvtegevused.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      koolisisestel spordivõistlustel osalemine;

2)      koolidevahelistel spordivõistlustel osalemine;

3)      kohtumised tuntud sportlastega;

4)      spordiürituste, spordimuuseumi külastamine;

5)      info otsimine internetist turvaliselt, fotode ja videote kasutamine;

6)      keskkondade Kahoot ja JeopardyLabs kasutamine koos õpetajaga spordiviktoriinide lahendamisel;

7)      Youtube´i kasutamine spordialade tehnikate õppimisel ja võimlemiskavade koostamisel;

8)      QR- koodi kasutamine moboorienteerumisel õpetaja juhendamisel spordipäeval;

9)      Loquiz keskkonna kasutamine koos õpetajaga maastikumängu sooritamisel;

10)  orienteerumismängu „Fotojaht“  läbimine koos grupiga- objekti pildistamine nutivahendi (nutitelefon, tahvelarvuti) abil õpetaja poolt etteantud objektide  piltide järgi.

 

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      teab sportimise/liikumise tähtsust tervisele;

2)      oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, erinevates sportimispaikades.

3)      järgib reegleid ja ohutusnõudeid, täidab mängureegleid ja hügieenireegleid.

4)      oskab pingutada kogu soorituse vältel;

5)      tunneb erinevate spordialade vahendeid;

6)      oskab nimetada mõnda tuntud Eesti sportlast.

7)      täidab ohutusnõudeid kehaliste harjutuste sooritamisel;

8)      teab mida teha  lihtsamate sporditraumade korral.

VÕIMLEMINE:

1)        hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes;

2)        sooritab upp-, tiri- ja kinnerripet;

3)        sooritab akrobaatikas tireli ette ja taha, kaarsilla (T) ja juurdeviivaid harjutusi kätelseisuks;

4)        sooritab  tasakaalu harjutuskombinatsiooni madalal poomil või pingil;

5)        sooritab õige äratõuke hoolaualt ning maandumisel fikseerib asendi, sooritab õpitud kägarhüppe hobusele või kitsele.

KERGEJÕUSTIK:

1)      sooritab õige teatevahetuse pendelteatejooksus;

2)      sooritab kaugushüppe paku tabamiseta ja üleastumistehnikas kõrgushüppe;

3)      sooritab  palliviske paigalt ja neljasammu hooga;

4)      jookseb kiirjooksu stardikäsklustega;

5)      suudab pingutades ja õiget tempot valides läbida 500 m;

6)      jookseb järjest 7  minutit.

SPORTMÄNGUD:

1)      sooritab  sportmänge ettevalmistavaid liikumismänge ja teatevõistlusi palliga;

2)      mängib reeglite järgi rahvastepalli;

3)      teab õiget pallihoiet;

4)      sooritab palli põrgatamist ja söötmist liikumiselt;

5)      sooritab palli vedamist jala sise- ja välisküljega.

TALIALAD:

1)      suusatab paaristõukelise sammuta sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise kahesammulise sõiduviisiga;

2)      sooritab laskumise põhi- ja puhkeasendis;

3)      sooritab poolsahkpöörde;

4)      läbib järjest suusatades 2 km  distantsi;

5)      teab uisutamise õiget keha- ja jalgade asendit;

6)      sooritab uisutamises erinevaid tasakaaluharjutusi;

7)      kasutab uisutades poolsahk- ja sahkpidurdust.

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)      tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse, sh Eesti ja teiste rahvaste tantse;

2)      kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist.

ORIENTEERUMINE:

1)      orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning silmapaistvate loodus- või tehisobjektide järgi etteantud piirkonnas;

2)      oskab mängida orienteerumismänge plaaniga.

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited):

Inimeseõpetus – hügieenireeglid, ohutusnõuded, esmaabi, kehahoid, ilmale vastava riietuse valimine.

Matemaatika- aeg (jooksualad, oma aja võrdlemine enda ja kaasõpilaste ajaga), korduste arv (ÜAH sooritamine tulemusele), tulemuste võrdlemine; mõõtmistulemused (kaugushüppe ja palliviske tulemuse mõõtmine), arvutamine (võistkonna punktide lugemine); geomeetriliste kujundite kasutamine harjutuse sooritusel (liikumine ruudu, ristküliku ja kolmnurga kujuliselt), loendamine (rühmadeks jagamine).

Eesti keel ja kirjandus: spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (õpilane saab aru ja mõistab kehalise kasvatuses kasutatavat terminoloogiat), eneseväljendusoskus (õpilane väljendab ennast arusaadavalt meeskonnamängudes ja grupitöödes).

Võõrkeeled: spordialades/liikumisviisides kasutatud võõrsõnadele ja mõistetele tähenduse leidmine õpetaja abiga (nt. tähenduse leidmine terminile „out“). Võõrkeeles numbrite loendamine, kehaosade, suundade, ilmakaarte  nimetamine.

Loodusained: liikumiseks lihtsa plaani koostamine (erinevad orienteerumismängud); tervis, ohutus ja hügieen (õpilane teab, kuidas tervislikult süüa, ohutult liigelda ning oskab valida ilmale vastavat riietust).  Erinevaid harjutusi sooritades ja organismi erinevatesse pingutusfaasidesse asetades kinnistuvad õpilase bioloogias omandatud teadmised inimorganismi ehitusest ja talitlusest.

Kunstiõpetus: ilu märkamine liikumises ja enda ümber looduses (osalemine (suusa)matkadel ja orienteerumismängudes). Erinevate vahenditega piltide, kujundite  ja takistusradade loomine (nt. rõngad, tähised, tõkked, võimlemiskepid, erinevad markerid jne) 

Muusikaõpetus: rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade sooritamine ja koostamine).

Tööõpetus- kehalise kasvatuse inventari hooldamine, erinevate takistusradade koostamine erinevaid vahendeid kasutades ja sidudes.

Terviseõpetus– kuidas treenida nii, et vältida vigastusi, kuidas toituda õigesti, kuidas taastuda pärast treeningut, kuidas arendada painduvust ja kiirust.

Ajalugu- Eesti ja teiste riikide ajalugu, kultuuri ja elutunnetust kannavad edasi rahvuslikud (võistlus)mängud, tantsud ja harjutused. Õpilane tutvub erinevate spordialade sünnilooga ning parimaid tulemusi saavutanud sportlastega.

IKT- info otsimine internetist sportlaste elulugude ja spordiajaloo ülevaadete koostamisel, erinevate spordialade tehnikatega tutvumine läbi Youtube´i, orienteerumismängude sooritamine nutiseadmete ja erinevate interneti keskkondade kasutamisel (Loquiz, QR-kood jne). Spordiviktoriinide koostamine ja lahendamine keskkondades Kahoot, JeopardyLabs.

 

 

Õppeaine: kehaline kasvatus

 Klass: 5.klass

Tundide arv nädalas: 3

 

Õppesisu ja põhimõisted:

 

VÕIMLEMINE:

1)      Rivi- ja korraharjutused: kujundliikumised, pöörded sammliikumiselt.         

2)      Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused: liikumiskombinatsioonid;  hüplemisharjutused hüpitsa ja hoonööriga paigal ja liikudes.

3)      Rühiharjutused: kehatüve lihaseid treenivad ja sirutusoskust kujundavad harjutused.

4)      Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused: saatelugemise ja/või muusika saatel vahendiga või vahendita; jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused.

5)      Akrobaatika: pikk tirel ette, ratas kõrvale, kätelseis abistamisega, tiritamm (P).       

6)      Rakendus- ja riistvõimlemine: kahe- ja kolmevõtteline ronimine, käte erinevad haarded ja hoided; upp-, tiri-, ja kinnerripe; hooglemine rippes; ees- ja tagatoengust mahahüpped; hooglemine rööbaspuudel toengus ja küünarvarstoengus (P); kangil jala ülehoog käärtoengusse ja tagasi; tiretõus ühe jala hoo ja teise tõukega; lihtsamad harjutuskombinatsioonid õpitud elementidest akrobaatikas, poomil (T), kangil (P) ja rööbaspuudel.        

7)      Toenghüpe: harkhüpe ja/või kägarhüpe.          

8)      Iluvõimlemine(T): hüpitsa hood, ringid, kaheksad, tiirutamised; erinevad hüpped; lihtsad visked ja püüded.

 KERGEJÕUSTIK:

1)      Jooks: jooksuasendi ja –liigutuste korrigeerimine. Põlve- ja sääretõstejooks. Jooksu alustamine ja lõpetamine. Kiirendusjooks. Kestvusjooks.     

2)      Hüpped: sammhüpped. Kaugushüpe paku tabamisega. Kaugushüppe tulemuse mõõtmine. Kõrgushüpe (üleastumishüpe) üle kummilindi ja lati.     

3)      Visked: täpsusvisked horisontaalse märklaua pihta. Pallivise nelja sammu hooga.

SPORTMÄNGUD:

1)      Korvpall: palli hoie söötmisel, püüdmisel ja pealeviskel. Palli põrgatamine, söötmine ja vise korvile. Sammudelt vise korvile.        

2)      Võrkpall: ettevalmistavad harjutused võrkpalliga. Ülalt- ja altsööt pea kohale ja vastu seina. Pioneeripall.

3)      Jalgpall: söödu peatamine jalapöia siseküljega ja löögitehnika õppimine.     

TALIALAD:

1)      Suusatamine: suuskade kinnitamine, pakkimine ja kandmine, allapanek. Õige kepihoie, suusarivi. Kukkumine ja tõusmine paigal ning liikudes, tasakaaluharjutused suuskadel. Lehvikpööre e. astepööre eest. Astesamm, libisamm. Trepptõus. Paaristõukeline ühesammuline sõiduviis. Uisusamm ilma keppideta. Pool-uisusamm laugel laskumisel. Sahkpöörde tutvustamine. Poolsahkpidurdus. Pidurdamine laskumisel ennetava kukkumisega. Laskumine väljaseadeasendis. 

2)      Uisutamine: sõidutehnika täiustamine. Uisutamine erinevate käteasenditega. Ülejalasõit vasakule ja paremale. Karussell.

TANTSULINE LIIKUMINE:

Valsivõttes liikumine ja juhtimine. Põimumine ja kätlemine. Polka pööreldes. Rock’i põhisamm. Eesti rahva- ja seltskonnatantsud. Õpitud sammude täpsustamine. Teiste rahvaste seltskonnatantsud, line-tants vm.  Loovtantsu põhielement ruum.

ORIENTEERUMINE:

Maastiku ja kaardi võrdlemine ja seostamine. Lihtsa objekti plaani koostamine.                                  

Liikumine joonorientiiride järgi. Kompassi tutvustamine.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      koolisisestel spordivõistlustel osalemine;

2)      koolidevahelistel spordivõistlustel osalemine;

3)      kohtumised tuntud sportlastega;

4)      spordiürituste, spordimuuseumi külastamine;

5)      spordiväljaannete (ajakirjad) lugemine ja nendest lühikokkuvõtete koostamine;

6)      info otsimine internetist turvaliselt, fotode ja videote kasutamine;

7)      keskkondade Kahoot ja JeopardyLabs kasutamine grupitööna spordiviktoriinide koostamisel ja lahendamisel;

8)      Youtube´i kasutamine spordialade tehnikate õppimisel ja võimlemiskavade koostamisel;

9)      QR- koodi kasutamine moboorienteerumisel grupitööna spordipäeval;

10)  Loquiz keskkonna kasutamine grupitööna maastikumängu sooritamisel;

11)  orienteerumismängu „Fotojaht“  läbimine grupitööna- objekti pildistamine nutivahendi (nutitelefon, tahvelarvuti) abil õpetaja poolt etteantud objektide  piltide järgi.

12)  iseseisva treeningu rakenduste tundmine (nt. Daily Workouts);

13)  tutvumine  liikumist jälgivate ja analüüsivate  rakendustega  nagu Sport Tracker ja  Endomondo.

 

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      teab sportimise/liikumise tähtsust tervisele.

2)      oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, erinevates sportimispaikades ja võistlustel;

3)      järgib reegleid ja ohutusnõudeid, täidab mängureegleid ja hügieenireegleid.

4)      oskab anda hinnangut oma sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge, raske);

5)      tunneb erinevaid spordialasid ja oskab nimetada tuntud Eesti sportlasi;

6)      täidab ohutusnõudeid kehaliste harjutuste sooritamisel ja oskab käituda õnnetusjuhtumite korral; teab, kuidas vältida ohuolukordi liikudes, sportides ning mida teha õnnetusjuhtumite ja lihtsamate sporditraumade korral.

VÕIMLEMINE:

1)      sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni  saatelugemise või muusika saatel;

2)      hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes;

3)      sooritab akrobaatikas elemente pikk tirel ette, ratas kõrvale, kätelseis abistamisega, tiritamm;

4)      sooritab lisaks ripetele hooglemist rippes;

5)      sooritab hooglemist rööbaspuudel toengus ja küünarvarstoengus (P); tireltõus ühe jala hoo ja teise tõukega (T);

6)      sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T);

7)      sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja rööbaspuudel;

8)      sooritab  harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja kangil (P);

9)      sooritab õpitud toenghüppe üle kitse või hobuse  (hark- või kägarhüpe).

KERGEJÕUSTIK:

1)      sooritab madallähte õige teatevahetuse pendel- ja ringteatejooksus;

2)      sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja üleastumistehnikas kõrgushüppe;

3)      sooritab neljasammuliselt  hoojooksult palliviske;

4)      jookseb kiirjooksu stardikäsklustega;

5)      suudab pingutades ja õiget tempot valides läbida 500 m;

6)      jookseb järjest 8  minutit.

SPORTMÄNGUD:

1)      sooritab  sportmänge ettevalmistavaid liikumismänge ja teatevõistlusi palliga;

2)      mängib reeglite järgi rahvastepalli;

3)      sooritab põrgatused takistuste vahelt ja sammudelt viske korvile korvpallis;

4)      sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt-eest pallingu võrkpallis;

5)      sooritab palli söötmise ja peatamise jalapöia siseküljega jalgpallis; sooritab palli vedamist jala sise- ja välisküljega;

6)      mängib üht sportmängu lihtsustatud reeglite järgi;

7)      sooritab õpitud sportmängudes õpetaja poolt koostatud kontrollharjutust.

TALIALAD:

1)      suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga, pooluisusammu laugel laskumisel, ilma keppideta uisusammu;

2)      sooritab laskumise põhi-,  puhke- ja väljaseadeasendis;

3)      sooritab poolsahkpöörde;

4)      läbib järjest suusatades 3 km distantsi;

5)      sooritab uisutades ülejalasõitu vasakule ja paremale;

6)      kasutab uisutades sahk- ja  T-pidurdust;

7)      sooritab uisutades selg ees sõitu.

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)       tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse, sh Eesti ja teiste rahvaste tantse;

2)      kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist.

ORIENTEERUMINE:

1)      oskab võrrelda ja seostada kaarti ning maastikku;

2)      teab põhileppemärke (10);

3)      orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning silmapaistvate loodus- või tehisobjektide järgi etteantud piirkonnas;

4)      oskab koostada lihtsa objekti plaani;

5)      oskab mängida orienteerumismänge plaaniga, kaardiga ja kaardita.

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)

Inimeseõpetus – hügieenireeglid, ohutusnõuded, esmaabi, kehahoid, ilmale vastava riietuse valimine.

Matemaatika- aeg (jooksualad, oma aja võrdlemine enda ja kaasõpilaste ajaga), korduste arv (ÜAH sooritamine tulemusele), tulemuste võrdlemine; mõõtmistulemused (kaugushüppe ja palliviske tulemuse mõõtmine), arvutamine (võistkonna punktide lugemine); geomeetriliste kujundite kasutamine harjutuse sooritusel (liikumine ruudu, ristküliku ja kolmnurga kujuliselt), loendamine (rühmadeks jagamine).

Eesti keel ja kirjandus: spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (õpilane saab aru ja mõistab kehalise kasvatuses kasutatavat terminoloogiat), eneseväljendusoskus (õpilane väljendab ennast arusaadavalt meeskonnamängudes ja grupitöödes).

Võõrkeeled: spordialades/liikumisviisides kasutatud võõrsõnadele ja mõistetele tähenduse leidmine õpetaja abiga (nt. tähenduse leidmine terminile „out“). Võõrkeeles numbrite loendamine, kehaosade, suundade, ilmakaarte  nimetamine.

Loodusained: liikumiseks lihtsa plaani koostamine (erinevad orienteerumismängud); tervis, ohutus ja hügieen (õpilane teab, kuidas tervislikult süüa, ohutult liigelda ning oskab valida ilmale vastavat riietust).  Erinevaid harjutusi sooritades ja organismi erinevatesse pingutusfaasidesse asetades kinnistuvad õpilase bioloogias omandatud teadmised inimorganismi ehitusest ja talitlusest.

Kunstiõpetus: ilu märkamine liikumises ja enda ümber looduses (osalemine (suusa)matkadel ja orienteerumismängudes). Erinevate vahenditega piltide, kujundite  ja takistusradade loomine (nt. rõngad, tähised, tõkked, võimlemiskepid, erinevad markerid jne) 

Muusikaõpetus: rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade sooritamine ja koostamine).

Tööõpetus- kehalise kasvatuse inventari hooldamine, erinevate takistusradade koostamine erinevaid vahendeid kasutades ja sidudes.

Terviseõpetus– kuidas treenida nii, et vältida vigastusi, kuidas toituda õigesti, kuidas taastuda pärast treeningut, kuidas arendada painduvust ja kiirust.

Ajalugu- Eesti ja teiste riikide ajalugu, kultuuri ja elutunnetust kannavad edasi rahvuslikud (võistlus)mängud, tantsud ja harjutused. Õpilane tutvub erinevate spordialade sünnilooga ning parimaid tulemusi saavutanud sportlastega.

IKT- info otsimine internetist sportlaste elulugude ja spordiajaloo ülevaadete koostamisel, erinevate spordialade tehnikatega tutvumine läbi Youtube´i, orienteerumismängude sooritamine nutiseadmete ja erinevate interneti keskkondade kasutamisel (Loquiz, QR-kood jne). Spordiviktoriinide koostamine ja lahendamine keskkondades Kahoot, JeopardyLabs.

 

Õppeaine: kehaline kasvatus

 Klass: 6.klass

Tundide arv nädalas: 2

 

Õppesisu ja põhimõisted:

 

VÕIMLEMINE:

1)      Rivi- ja korraharjutused: kujundliikumised, pöörded sammliikumiselt.              

2)      Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutuste kombinatsioonid.  Hüplemisharjutused hüpitsa ja hoonööriga paigal ja liikudes.

3)      Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused: saatelugemise ja/või muusika saatel vahendiga või vahendita. Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused.

4)      Rühiharjutused: kehatüve lihaseid treenivad ja sirutusoskust kujundavad harjutused.           

5)      Rakendus- ja riistvõimlemine: lihtsamad harjutuskombinatsioonid õpitud elementidest akrobaatikas, poomil (T), kangil (P) ja rööbaspuudel.    

6)      Toenghüpe: harkhüpe ja/või kägarhüpe.         

7)      Iluvõimlemine(T): põlvetõste-, põlvetõstevahetus- ja sammhüpe. Harjutused hüpitsaga: hood, ringid, kaheksad, tiirutamised, hüpped, visked ja püüdmine.

KERGEJÕUSTIK:

1)      Jooks: kiirjooks ja selle eelsoojendus. Madallähte tutvustamine. Stardikäsklused. Ringteatejooks. Võistlusmäärused. Ajamõõtmine. Kestvusjooks.          

2)      Hüpped: kaugushüpe täishoolt paku tabamisega. Kõrgushüpe (üleastumis-hüpe).

3)      Visked: pallivise hoojooksult.

SPORTMÄNGUD:

1)      Korvpall: palli põrgatamine, söötmine ja sammudelt vise korvile. Mängija kaitseasend (mees-mehe kaitse). Korvpallireeglitega tutvustamine. Mäng lihtsustatud reeglite järgi         

2)      Võrkpall: ülalt- ja altsööt vastu seina ja paarides. Alt-eest palling. Kolme viskega võrkpall. Minivõrkpall. Mäng lihtsustatud reeglite järgi.        

3)      Jalgpall: söödu peatamine rinnaga (P) ja löögitehnika arendamine ja täiustamine. Mäng 4:4 ja 5:5. Mäng lihtsustatud reeglite järgi.

TALIALAD:

1)      Suusatamine: stardivariandid paaristõukelise sammuta ja paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga. Paaristõukeline kahesammuline uisusamm-sõiduviis. Laskumine madalasendis. Poolsahkpööre. Uisusammpööre laskumise järel muutes libisemissuunda. Mängud suuskadel. Teatesuusatamine.   

2)      Uisutamine: uisutamine paarides, kolmikutes ja rühmas. Ülejalasõit vasakule ja paremale. Startimine. Mängud ja teatevõistlused uiskudel.

TANTSULINE LIIKUMINE:

Ruumitaju ja koordinatsiooniharjutused. Pöörlemistehnika. Valsi põhisamm. Cha-cha põhisamm. Eesti rahva- ja seltskonnatantsud. Teiste rahvaste seltskonnatantsud, line-tants vm. Tantsustiilide erinevus.

ORIENTEERUMINE:

Kaardi mõõtkava, reljeefivormid, kauguse määramine. Suunaharjutused kompassiga seistes ja liikumisel. Õpperaja läbimine kaarti ja kompassi kasutades. Sobiva koormuse ja liikumistempo valimine vastavalt pinnasetüübile, reljeefivormidele, takistustele.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      koolisisestel spordivõistlustel osalemine;

2)      koolidevahelistel spordivõistlustel osalemine;

3)      kohtumised tuntud sportlastega;

4)      spordiürituste, spordimuuseumi külastamine;

5)      spordiväljaannete (ajakirjad, raamatud) lugemine ja referaatide koostamine;

6)      info otsimine internetist turvaliselt, fotode ja videote kasutamine;

7)      keskkondade Kahoot ja JeopardyLabs kasutamine spordiviktoriinide koostamisel ja lahendamisel;

8)      Youtube´i kasutamine spordialade tehnikate õppimisel ja võimlemiskavade koostamisel;

9)      QR- koodi kasutamine moboorienteerumisel iseseisvalt ja spordipäeval;

10)  Loquiz keskkonna kasutamine individuaalselt maastikumängu sooritamisel;

11)  orienteerumismängu „Fotojaht“ individuaalne läbimine- objekti pildistamine nutivahendi (nutitelefon, tahvelarvuti) abil õpetaja poolt etteantud objektide  piltide järgi.

12)  iseseisva treeningu rakenduste tundmine (nt. Daily Workouts);

13)  oskus iseseisvalt kasutada liikumist jälgivaid ja analüüsivaid  rakendusi nagu Sport Tracker ja  Endomondo

 

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      teab sportimise/liikumise tähtsust tervisele;

2)      oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, erinevates sportimispaikades;

3)      järgib reegleid ja ohutusnõudeid, täidab mängureegleid ja hügieenireegleid;

4)      oskab anda hinnangut oma sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge, raske);

5)      tunneb erinevaid spordialasid ja oskab nimetada tuntud Eesti sportlasi;

6)      täidab ohutusnõudeid kehaliste harjutuste sooritamisel ja oskab käituda õnnetusjuhtumite korral;

7)      teab, kuidas vältida ohuolukordi liikudes, sportides ning mida teha õnnetusjuhtumite ja lihtsamate sporditraumade korral.

8)      nimetab Eestis ja maailmas toimuvaid suurvõistlusi, tuntud sportlasi ja võistkondi, teab tähtsamaid fakte antiikolümpiamängudest.

VÕIMLEMINE:

1)      sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 takti) saatelugemise või muusika saatel;

2)      hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes;

3)      sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T);

4)      sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja rööbaspuudel;

5)      sooritab  harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja kangil (P);

6)      sooritab õpitud toenghüppe (hark- või kägarhüpe).

KERGEJÕUSTIK:

1)      sooritab madallähte stardikäsklustega ja õige teatevahetuse ringteatejooksus;

2)      sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja üleastumistehnikas kõrgushüppe;

3)      sooritab hoojooksult palliviske;

4)      jookseb kiirjooksu stardikäsklustega;

5)      jookseb järjest 9 minutit.

SPORTMÄNGUD:

1)      sooritab põrgatused takistuste vahelt ja sammudelt viske korvile korvpallis;

2)      sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt-eest pallingu võrkpallis;

3)      sooritab palli söötmise ja peatamise jalapöia siseküljega jalgpallis;

4)      mängib kaht kooli valitud sportmängu lihtsustatud reeglite järgi ja/või sooritab õpitud sportmängudes õpetaja poolt koostatud kontrollharjutust.

TALIALAD:

1)  suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga, vahelduvtõukelise kahesammulise sõiduviisiga ja paaristõukelise kahesammulise uisusamm-sõiduviisiga;

2)  sooritab laskumise põhi- ja puhkeasendis;

3)  sooritab uisusamm- ja poolsahkpöörde;

4)  sooritab teatevahetuse teatesuusatamises;

5)  läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) distantsi;

6) sooritab uisutades ülejalasõitu vasakule ja paremale;

7)  kasutab uisutades sahk-, T- ja paralleelpidurdust;

8) sooritab uisutamises selg ees sõitu.

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)  tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse, sh Eesti ja teiste rahvaste tantse;

2)  kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist.

ORIENTEERUMINE:

1)  oskab orienteeruda kaardi järgi ja kasutada kompassi;

2)  teab põhileppemärke (10–15);

3)  orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning silmapaistvate loodus- või tehisobjektide järgi etteantud piirkonnas;

4)  arvestab liikumistempot valides erinevaid pinnasetüüpe, reljeefivorme ja takistusi;

5)  oskab mängida orienteerumismänge plaaniga, kaardiga ja kaardita.

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited):

Inimeseõpetus – hügieenireeglid, ohutusnõuded, esmaabi, kehahoid, ilmale vastava riietuse valimine.

Matemaatika- aeg (jooksualad, oma aja võrdlemine enda ja kaasõpilaste ajaga), korduste arv (ÜAH sooritamine tulemusele), tulemuste võrdlemine; mõõtmistulemused (kaugushüppe ja palliviske tulemuse mõõtmine), arvutamine (võistkonna punktide lugemine); geomeetriliste kujundite kasutamine harjutuse sooritusel (liikumine ruudu, ristküliku ja kolmnurga kujuliselt), loendamine (rühmadeks jagamine).

Eesti keel ja kirjandus: spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (õpilane saab aru ja mõistab kehalise kasvatuses kasutatavat terminoloogiat), eneseväljendusoskus (õpilane väljendab ennast arusaadavalt meeskonnamängudes ja grupitöödes).

Võõrkeeled: spordialades/liikumisviisides kasutatud võõrsõnadele ja mõistetele tähenduse leidmine õpetaja abiga (nt. tähenduse leidmine terminile „out“). Võõrkeeles numbrite loendamine, kehaosade, suundade, ilmakaarte  nimetamine.

Loodusained: liikumiseks lihtsa plaani koostamine (erinevad orienteerumismängud); tervis, ohutus ja hügieen (õpilane teab, kuidas tervislikult süüa, ohutult liigelda ning oskab valida ilmale vastavat riietust).  Erinevaid harjutusi sooritades ja organismi erinevatesse pingutusfaasidesse asetades kinnistuvad õpilase bioloogias omandatud teadmised inimorganismi ehitusest ja talitlusest.

Kunstiõpetus: ilu märkamine liikumises ja enda ümber looduses (osalemine (suusa)matkadel ja orienteerumismängudes). Erinevate vahenditega piltide, kujundite  ja takistusradade loomine (nt. rõngad, tähised, tõkked, võimlemiskepid, erinevad markerid jne) 

Muusikaõpetus: rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade sooritamine ja koostamine).

Tööõpetus- kehalise kasvatuse inventari hooldamine, erinevate takistusradade koostamine erinevaid vahendeid kasutades ja sidudes.

Terviseõpetus– kuidas treenida nii, et vältida vigastusi, kuidas toituda õigesti, kuidas taastuda pärast treeningut, kuidas arendada painduvust ja kiirust.

Ajalugu- Eesti ja teiste riikide ajalugu, kultuuri ja elutunnetust kannavad edasi rahvuslikud (võistlus)mängud, tantsud ja harjutused. Õpilane tutvub erinevate spordialade sünnilooga ning parimaid tulemusi saavutanud sportlastega.

IKT- info otsimine internetist sportlaste elulugude ja spordiajaloo ülevaadete koostamisel, erinevate spordialade tehnikatega tutvumine läbi Youtube´i, orienteerumismängude sooritamine nutiseadmete ja erinevate interneti keskkondade kasutamisel (Loquiz, QR-kood jne). Spordiviktoriinide koostamine ja lahendamine keskkondades Kahoot, JeopardyLabs.

 

Õppeaine: kehaline kasvatus

Klass: 7.klass

Tundide arv nädalas: 2

 

Õppesisu ja põhimõisted:

 

VÕIMLEMINE:

1)      riviharjutused: jagunemine ja liitumine, lahknemine ja ühinemine

2)      kõnni- , jooksu- ja hüplemisharjutused: koordinatsiooniharjutused, põhi-võimlemine ja harjutused vahenditega;

3)      rühi arengut toetavad harjutused: harjutused lülisamba vastupidavuse arenda-miseks, harjutused kõhule,seljale,küljele, venitusharjutused;

4)      akrobaatika: ratas kõrvale;

5)      tasakaaluharjutused poomil (T): erinevad sammukombinatsioonid; sammuga ette 180 pööre; jala hooga taha  180; poolspagaadist tõus taga oleva jala sammuga ette erinevad mahahüpped; 

6)      harjutused rööbaspuudel: tireltõus ühe jala hoo ja teise tõukega (T) ning küünarvarstoengust hoogtõus taha (P). Harjutused kangil: Tireltõus jõuga (P); 

7)      toenghüpe: harkhüpe ja/või kägarhüpe; iluvõimlemine (T): harjutused rõngaga: hood ja hooringid, kaheksad, ringitamine, pöörded, vurr, veered ja visked. 

KERGEJÕUSTIK:

1)      jooks: Sprindi eelsoojendusharjutused, ringteatejooks, kestvusjooks;    

2)      hüpped: Kaugushüppe eelsoojendusharjutused kaugushüpe kõrgushüpe (üleastumishüpe);

3)      visked: Palliviske eelsoojendusharjutused pallivise hoojooksult. 

SPORTMÄNGUD:

1)      söödu-, viske ja põrgatustehnika arendamine, kaitsemängu põhitõdede tutvustamine, läbimurded, petted, mäng reeglitega;

2)      söödu- ja löögitehnika arendamine võrkpallis, mängijate positsioonid, meeskondliku mängu põhimõtted;

3)      söödu- ja löögitehnika arendamine saalihokis, mäng reeglitega;

4)      pesapall: viske- ja löögitehnika arendamine, mäng erinevate reeglitega;

5)      söödu-, triblamis- ja löögitehnika arendamine jalgpallis, mängijate positsioonide tutvustamine, mäng reeglitega.

TALIALAD:

1)      uisutamine: paralleelpidurdus, tagurpidisõit, kestvusuisutamine;

2)      suusatamine: paaristõukeline kahesammuline uisusamm,vahelduvtõukeline kahesammuline uisusamm-tõusuviis, jooksusamm-tõusuviis.

ORIENTEERUMINE:

1)      üldsuuna ja täpse suuna määramine, harjutused kaardi ja kompassiga.

2)      orienteerumine lihtsal maastikul kaardi ja kompassi abil, kaardi ja maastikku võrdlemine, asukoha määramine.

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)      tantsuoskuse arendamine õpitud tantsude baasil;

2)      tantsualase oskussõnavara täiustumine;

3)      loovtantsu elementide kasutamine;

4)      tants kui kunst, sport ja kultuur;

5)      poiste ja tüdrukute rollid tantsus;                            

6)      rahvaste ja seltskonnatantsud sh kontratantsud, line-tants vm.

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      õpilaste osalemine koolidevahelistel võistlustel

2)      õpilaste kaasamine koolivälistele spordiüritustele

3)      õpilaste kaasamine kooli korraldatud võistluste läbiviimiseks (kohtunikud, abilised)

4)      spordipäevad

5)      spordialade tutvustus õpilastele läbi klubide ja tuntud sportlaste

6)      klassidevahelised võistlused : kergejõustiku mitmevõistlus, korvpall, jalgpall, saalihoki, teatejooksud, spordiviktoriin, (digi)orienteerumine

7)      kirjalike tööde esitamine, info otsimine interneti otsingumootoritest

8)      erinevate arvutiprogrammide ja keskkondade  kasutamine iseseisvate tööde või enda sportliku oskuste arendamiseks/tagasideks (PowerPoint, Word, Endomondo, Youtube, Runtastic Pedometer jne.)

9)      keskkondade Kahoot ja JeopardyLabs kasutamine spordiviktoriinide lahen-damisel

 

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      mõistab  kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele;

2)      järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib ohuolu-kordi; teab, kuidas toimida sportides/liikudes juhtuda võivate õnnetusjuhtumite ja traumade puhul; oskab anda elementaarset esmaabi;

3)      liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi austades ja abistades ning keskkonda säästes;

4)      osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt, osaleb erinevatel spordiüritustel;

5)      teab põhiliste spordialade üldiseid reegleid;

6)      teab põhiliste spordialade tuntumaid sportlasi Eestis.

KERGEJÕUSTIK:

1)      omab teadmisi vajalikest soojendusharjutustest;

2)      oskab hinnata oma füüsilist vastupidavust;

3)      sooritab korrektselt ja määrustepäraselt sooritada teatevahetust;

4)      sooritab hoolt kaugushüppe;

5)      sooritab hoolt palliviske;

6)      sooritab kõrgushüppe üleastumistehnikaga;

7)      suudab joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P).

SPORTMÄNGUD:

1)      teab põhiliste pallimängude reegleid;

2)      oskab mõlema käega sooritada erinevaid põrgatusi ja sööte (korvpall);

3)      omab teadmisi kaitsemängu põhitõdedest (korvpall);

4)      sooritab erinevaid sööduviise ja lööke (võrkpall);

5)      omab teadmisi mängijate positsioonidest ja rotatsioonist (võrkpall);

6)      oskab mõlema jalaga palli vedada ja lööke sooritada (jalgpall);

7)      omab teadmisi mängijate positsioonidest (jalgpall);

8)      oskab palli vedada ja sooritada korrektselt sööte ja lööke (saalihoki).

VÕIMLEMINE:

1)      teab ja sooritab erinevaid  lülisamba vastupidavust arendavaid ja rühi arengut toetavaid harjutusi;

2)      sooritab  korrektselt elemendi ratas kõvale;

3)      sooritab poomil erinevaid tasakaaluharjutusi (T);

4)      sooritab rööbaspuudel sooritada erinevaid toenguid ja liikumisi (P);

5)      sooritab toenghüppeid (P,T) ja iluvõimlemise elemente (T).

TALIALAD:

1)      oskab valida kestvussõiduks õige tempo (uisutamine);

2)      oskab uisutada tagurpidi ja sooritab erinevaid pidurdusviise (uisutamine);

3)      oskab erinevaid sõidu- ja tõusuviise (suusatamine).

ORIENTEERUMINE:

1)      oskab mõista kompassi ja kaarti

2)      tunneb erinevaid maastikke ja liikumissuundi

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)      tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse, sh Eesti ja teiste rahvaste tantse;

2)      kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist.

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)

Inimeseõpetus: hügieenireeglid, ohutusnõuded, esmaabi, kehahoid, ilmale vastava riietuse valimine.

Matemaatika: kõikide mõõdetavate parameetrite analüüs (tulemuste arvutamine, võrd-lemine ja seostamine).

Eesti keel ja kirjandus: spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (õpilane saab aru ja mõistab kehalise kasvatuses kasutatavat terminoloogiat), eneseväljendusoskus (õpilane väljendab ennast arusaadavalt meeskonnamängudes ja grupitöödes).

Võõrkeeled: Rahvusvaheliste- ja võõrkeelsete sporditerminite tundmine

Loodusained: loodusseaduste eripärade mõistmine (ilmale vastava riietuse valimine, erinevate maastike tundmine ja seostamine liikumisega).

Kunstiõpetus: Kunsti erivormide seostamine kehalise aktiivsuse ja spordiga (tantsimine, võimlemine).

Muusikaõpetus: rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade soo-ritamine ja koostamine).

Tööõpetus: kehalise kasvatuse inventari hooldamine, valmistamine ja parandamine

Terviseõpetus: kuidas treenida nii, et vältida vigastusi, kuidas toituda õigesti, kuidas taastuda pärast treeningut, kuidas arendada painduvust ja kiirust.

Ajalugu- Eesti ja teiste riikide ajalugu, kultuuri ja elutunnetust kannavad edasi rahvuslikud (võistlus)mängud, tantsud ja harjutused. Õpilane tutvub erinevate spordialade sünnilooga ning parimaid tulemusi saavutanud sportlastega.

Füüsika: liikumine ruumis ja sellega kaasnevad seaduspärasused on abiks mõistmisel, kuidas erinevatel spordialadel tegutseda nii, et tulemust oleks võimalikult efektiivne sooritada (trajektoor, inerts, raskusjõud, gravitatsioon jne.).

Keemia: toiduainete keemia ja ainevahetuse tundmine on väga tähtis osa treeningu kvaliteedi juures. Kuidas toituda ja millest toituda, et sportlik tulemus ja füüsiline vorm oleks arenev ja täisväärtuslik.

Bioloogia: keha tundmine biloogilisel tasandil (kuidas keha on üles ehitatud, millised lihased töötavad erinevadi liigutusi tehes ja kuidas nende eest hoolt kanda).

IKT: info otsimine internetist sportlaste elulugude ja spordiajaloo ülevaadete koostamisel, erinevate spordialade tehnikatega tutvumine läbi Youtube´i, orienteerumismängude sooritamine nutiseadmete ja erinevate interneti keskkondade kasutamisel (Loquiz, QR-kood jne). Spordiviktoriinide koostamine ja lahendamine keskkondades Kahoot ning JeopardyLabs. Info kogumine sportlikest tegevustest  nt. Endomondo ja Runtastic Pedometer)

 

Õppeaine: kehaline kasvatus

 Klass: 8. klass

Tundide arv nädalas: 2

 

Õppesisu ja põhimõisted:

VÕIMLEMINE:

1)      kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused: koordinatsiooniharjutused;   

2)      põhivõimlemise harjutused  vahendita ja vahenditega, harjutused muusika saatel;

3)      üldarendavate võimlemisharjutuste komplekside koostamine;

4)      rühi arengut toetavad harjutused: harjutused lülisamba vastupidavuse arendamiseks; jõuharjutused selja-, kõhu, tuhara- ja abaluulähendajatele lihastele; venitusharjutused õla- ja puusaliigese liikuvuse arendamiseks;. 

5)      akrobaatika: harjutuste kombinatsioonid ja püramiidid;        

6)      harjutused rööbaspuudel: tireltõus ühe jala hoo ja teise tõukega (T) ning harkistest tirel ette (P); 

7)      harjutused kangil: tireltõus jõuga, käärhöör (P);

8)      tasakaaluharjutused poomil (T): erinevad sammukombinatsioonid, sammuga ette 180’ pööre; jala hooga taha  180’; poolspagaadist tõus taga oleva jala sammuga ette, erinevad mahahüpped;

9)      toenghüpe: hark- ja/või kägarhüpe;

10)  iluvõimlemine: harjutused palliga: hood, ringid, kaheksad, väänakud, visked ja püüded (T);

11)  harjutuskombinatsioonide koostamine ja esitamine.

KERGEJÕUSTIK:

1)      jooks:  kiirjooksu tehnika, ringteatejooks, kestvusjooks;      

2)      hüpped:  kaugushüpe ja kõrgushüppe eelsoojendusharjutused (flopphüppe 3- ja 5-sammuliselt hoojooksult) tutvustamine;       

3)      heited, tõuked: kuulitõuke juurdeviivad harjutused, kuulitõuge paigalt ja hooga

SPORTMÄNGUD:

1)      korvpall: palli põrgatamine, söötmine ja vise korvile liikumiselt, vise söödule vastuliikumiselt, katted, mäng 3:3 ja 5:5;   

2)      võrkpall: ülalt palling pallingu vastuvõtt, ründelöök hüppeta ja kaitsemäng paarides, mängutaktika: kolme puute õpetamine

3)       jalgpall: harjutused söödu- ja löögitehnika täiustamiseks, tehnika täiustamine mängus.

TALIALAD:

1)      suusatamine: paaristõukeline ühesammuline uisusamm-sõiduviis, üleminek sõiduviisilt tõusuviisile nii klassikalises kui uisusamm tehnikas, poolsahk-paralleelpööre, lihtsa slaalomiraja läbimine poolsahk-paralleelpööretega, teatesuusatamine (võistlusmäärused), mängud suuskadel, teatesuusatamine;    

2)      uisutamine: tagurpidisõit, kestvusuisutamine, jäähoki.

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)      tantsu karakteersus ja väljenduslikkus sh arvestades soolisi erinevusi;

2)      rahva- ja seltskonnatantsud;

3)      loovtantsu elementide kasutamine;    

4)      tantsu traditsioonilisus ja kaasaegsus

ORIENTEERUMINE:

1)      kaardi täpne lugemine;

2)      väikeste objektide lugemine ja meeldejätmine;

3)      sobivaima teevariandi valik.

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      õpilaste osalemine koolidevahelistel võistlustel

2)      õpilaste kaasamine koolivälistele spordiüritustele

3)      õpilaste kaasamine kooli korraldatud võistluste läbiviimiseks(kohtunikud, abilised)

4)      spordipäevad

5)      spordialade tutvustus õpilastele läbi klubide ja tuntud sportlaste

6)      klassidevahelised võistlused : kergejõustiku mitmevõistlus, korvpall, jalgpall, saalihoki, teatejooksud, spordiviktoriin, (digi)orienteerumine

7)      kirjalike tööde esitamine, info otsimine interneti otsingumootoritest

8)      erinevate arvutiprogrammide ja keskkondade  kasutamine iseseisvate tööde või enda sportliku oskuste arendamiseks/tagasideks (PowerPoint, Word, Endomondo, Youtube, Runtastic Pedometer jne.)

9)      keskkondade Kahoot ja JeopardyLabs kasutamine spordiviktoriinide lahendamisel

 

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      mõistab  kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele;

2)      järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi. Teab, kuidas toimida sportides/liikudes juhtuda võivate õnnetusjuhtumite ja traumade puhul, oskab anda elementaarset esmaabi;

3)      liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi austades ja abistades ning keskkonda säästes;

4)      oskab iseseisvalt treenida: analüüsib oma kehalise vormisoleku taset, seab liikumisharrastusele eesmärgi, leiab endale sobiva (jõukohase) spordiala/liikumisviisi, õpib uusi liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid;

5)      osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt (tunniväliselt);

6)      teab põhiliste spordialade tuntumaid sportlasi nii Eestis kui välismaal;

7)      teab põhiliste spordialade reegleid.

VÕIMLEMINE:

1)      teab ja sooritab erinevaid  lülisamba vastupidavust arendavaid ja rühi arengut toetavaid harjutusi

2)      sooritab kangil tireltõusu ja käärhööri (P);

3)      sooritab poomil erinevaid tasakaaluharjutusi (T);

4)      sooritab rööbaspuudel sooritada erinevaid toenguid ja liikumisi (P);

5)      sooritab erinevaid toenghüppeid (P,T) ja iluvõimlemise elemente vahenditega (T);

6)      sooritab erinevaid akrobaatilisi kombinatsioone ja oskab moodustada püramiidi.

KERGEJÕUSTIK:

1)      omab teadmisi vajalikest soojendusharjutustest;

2)      oskab hinnata oma füüsilist vastupidavust;

3)      sooritab korrektselt ja määrustepäraselt teatevahetuse;

4)      sooritab 3- ja 5-sammulise flopphüppe (kõrgushüpe);

5)      sooritab hoolt ja hoota kuulitõuke;

6)      sooritab hoolt palliviske;

7)      sooritab hoolt kaugushüppe.

SPORTMÄNGUD:

1)      sooritab liikumiselt hüppevikse (korvpall);

2)      omab teadmisi kattemängust (korvpall);

3)      teab 3x3 mängu määrusi (korvpall);

4)      sooritab ülalt pallingu (võrkpall);

5)      sooritab pallingu vastuvõtu (võrkpall);

6)      omab üldiseid teadmisi võistkondlikust kaitsemängust (võrkpall).

TALIALAD:

1)      oskab tagurpidi uisutada;

2)      oskab valida kestvussõiduks õige tempo;

3)      oskab erinevaid sõidu- ja tõusuviise;

4)      oskab erinevaid pöördetehnikaid.

ORIENTEERUMINE:

1)      oskab mõista kompassi ja kaarti;

2)      tunneb erinevaid maastikke ja liikumissuundi

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)      tantsu karakteersus ja väljenduslikkus sh arvestades soolisi erinevusi;

2)      rahva- ja seltskonnatantsud;

3)      loovtantsu elementide kasutamine;        

4)      tantsu traditsioonilisus ja kaasaegsus.

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)

Inimeseõpetus: hügieenireeglid, ohutusnõuded, esmaabi, kehahoid, ilmale vastava riietuse valimine.

Matemaatika: kõikide mõõdetavate parameetrite analüüs (tulemuste arvutamine, võrdlemine ja seostamine).

Eesti keel ja kirjandus: spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (õpilane saab aru ja mõistab kehalise kasvatuses kasutatavat terminoloogiat), eneseväljendusoskus (õpilane väljendab ennast arusaadavalt meeskonnamängudes ja grupitöödes).

Võõrkeeled: Rahvusvaheliste- ja võõrkeelsete sporditerminite tundmine

Loodusained: loodusseaduste eripärade mõistmine (ilmale vastava riietuse valimine, erinevate maastike tundmine ja seostamine liikumisega).

Kunstiõpetus: Kunsti erivormide seostamine kehalise aktiivsuse ja spordiga (tantsimine, võimlemine).

Muusikaõpetus: rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade soo-ritamine ja koostamine).

Tööõpetus: kehalise kasvatuse inventari hooldamine, valmistamine ja parandamine

Terviseõpetus: kuidas treenida nii, et vältida vigastusi, kuidas toituda õigesti, kuidas taastuda pärast treeningut, kuidas arendada painduvust ja kiirust.

Ajalugu: Eesti ja teiste riikide ajalugu, kultuuri ja elutunnetust kannavad edasi rahvuslikud (võistlus)mängud, tantsud ja harjutused. Õpilane tutvub erinevate spordialade sünnilooga ning parimaid tulemusi saavutanud sportlastega.

Füüsika: liikumine ruumis ja sellega kaasnevad seaduspärasused on abiks mõistmisel, kuidas erinevatel spordialadel tegutseda nii, et tulemust oleks võimalikult efektiivne sooritada (trajektoor, inerts, raskusjõud, gravitatsioon jne.).

Keemia: toiduainete keemia ja ainevahetuse tundmine on väga tähtis osa treeningu kvaliteedi juures. Kuidas toituda ja millest toituda, et sportlik tulemus ja füüsiline vorm oleks arenev ja täisväärtuslik.

Bioloogia: keha tundmine biloogilisel tasandil (kuidas keha on üles ehitatud, millised lihased töötavad erinevadi liigutusi tehes ja kuidas nende eest hoolt kanda).

IKT: info otsimine internetist sportlaste elulugude ja spordiajaloo ülevaadete koostami-sel, erinevate spordialade tehnikatega tutvumine läbi Youtube´i, orienteerumismängude sooritamine nutiseadmete ja erinevate interneti keskkondade kasutamisel (Loquiz, QR-kood jne). Spordiviktoriinide koostamine ja lahendamine keskkondades Kahoot ning JeopardyLabs. Info kogumine sportlikest tegevustest (nt. Endomondo ja Runtastic Pedometer).

 

Õppeaine: kehaline kasvatus

Klass: 9. klass

Tundide arv nädalas: 2

 

Õppesisu ja põhimõisted:

 

VÕIMLEMINE:

1)      aeroobika tervisespordialana, aeroobika põhisammud;

2)      riistvõimlemine: harjutuskombinatsioonid akrobaatikas, rööbaspuudel, poomil (T) ja kangil (P). 

3)      toenghüpe: hark- ja/või kägarhüpe. Iluvõimlemine: harjutused lindiga: hood, ringid, kaheksad, sakid, spiraalid, visked ja püüdmine (T);

4)      kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused, koordinatsiooniharjutused;

5)      rühi arengut toetavad harjutused: harjutused lülisamba vastupidavuse arendamiseks;

6)       jõuharjutused selja-, kõhu, tuhara- ja abaluulähendajatele lihastele, venitusharjutused õla- ja puusaliigese liikuvuse arendamiseks;

7)      põhivõimlemise ja üldarendavad võimlemisharjutused: vahendita ja vahenditega harjutused erinevate lihasrühmade treenimiseks, harjutuste valimine ja harjutuskomplekside koostamine, üldarendavate võimlemisharjutuste kirjeldamine ning kasutamine teiste spordialade eelsoojendusharjutustena.

KERGEJÕUSTIK:

1)      jooks: kiirjooks ja kestvusjooks;

2)      hüpped: kaugushüpe, kõrgushüpe (flopptehnika täishoolt, tutvustamine);

3)      heited, tõuked:  kuulitõuke eelsoojendusharjutused, kuulitõuge hooga.

SPORTMÄNGUD:

1)      korvpall: harjutused põrgatamise, söötmise, püüdmise ja pealeviske tehnika täiustamiseks; algteadmised kaitsemängust ja mäng reeglite järgi; 

2)      võrkpall: harjutused söödutehnika, ründelöögi ja pallingu vastuvõtu tehnika täiustamiseks; ülalt palling, ründelöök hüppega (P); Pallingu vastuvõtt ja mäng reeglite järgi;

3)      jalgpall: harjutused söödu- ja löögitehnika täiustamiseks; mäng erinevatel positsioonidel ning nende ülesannete mõistmine ja mäng reeglite järgi.

TALIALAD:

1)      uisutamine: uisutamistehnika täiustamine, tagurpidi ülejalasõit, kestvus-uisutamine, jäähoki reeglite järgi;

2)      suusatamine: eelnevates klassides õpitu kinnistamine, uisusamm-sõiduviisi täiustamine, üleminek ühelt sõiduviisilt teisele (klassikalises ja uisutehnikas) olenevalt raja reljeefist, lihtsa slaalomiraja läbimine, teatesuusatamine.

ORIENTEERUMINE:

1)      kaardi- ja maastiku-lugemine, suuna määramine, kompassi kasutamine, õige liikumisviisi, tempo ja tee valik;

2)      orienteerumisraja iseseisev läbimine, läbitud tee ja kontrollpunktide mälu järgi kirjeldamine;

3)      erinevate orienteerumisalade tutvustamine: pargi-, suund- ja valikorienteerumine.

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1)      õpilaste osalemine koolidevahelistel võistlustel

2)      õpilaste kaasamine koolivälistele spordiüritustele

3)      õpilaste kaasamine kooli korraldatud võistluste läbiviimiseks (kohtunikud, abilised)

4)      spordipäevad

5)      spordialade tutvustus õpilastele läbi klubide ja tuntud sportlaste

6)      klassidevahelised võistlused : kergejõustiku mitmevõistlus, korvpall, jalgpall, saalihoki, teatejooksud, spordiviktoriin, (digi)orienteerumine

7)      kirjalike tööde esitamine, info otsimine interneti otsingumootoritest

8)      erinevate arvutiprogrammide ja keskkondade  kasutamine iseseisvate tööde või enda sportliku oskuste arendamiseks/tagasideks (PowerPoint, Word, Endomondo, Youtube, Runtastic Pedometer jne.)

9)      keskkondade Kahoot ja JeopardyLabs kasutamine spordiviktoriinide lahendamisel

Õpitulemused:

 

ÜLDTEADMISED:

1)      mõistab  kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele;

2)      järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi; teab, kuidas toimida sportides/liikudes juhtuda võivate õnnetusjuhtumite ja traumade puhul; oskab anda elementaarset esmaabi;

3)      liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi austades ja abistades ning keskkonda säästes;

4)      oskab iseseisvalt treenida: analüüsib oma kehalise vormisoleku taset, seab liikumisharrastusele eesmärgi, leiab endale sobiva (jõukohase) spordiala/liikumisviisi, õpib uusi liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid;

5)      osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt (tunniväliselt).

VÕIMLEMINE:

1)      sooritab õpitud vaba- või vahendiga harjutuskombinatsiooni muusika saatel;

2)      sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas;

3)      sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel (T, P) ja poomil (T) / kangil (P);

4)      sooritab õpitud toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe).

KERGEJÕUSTIK:

1)      sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe;

2)      sooritab hoojooksult palliviske ning paigalt ja hooga kuulitõuke;

3)      jookseb kiirjooksu stardikäsklustega;

4)      suudab joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P).

SPORTMÄNGUD:

1)      sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted (korvpall);

2)      sooritab ülalt pallingu, ründelöögi ja nende vastuvõtu (võrkpall);

3)      mõistab erinevatel positsioonidel mängivate jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid mängus (jalgpall)

4)      täiustab individuaalseid ja meeskondlike oskusi (saalihoki).

TALIALAD:

1)      oskab tagurpidi uisutada  ning tagurpidi ülejalasõitu (uisutamine);

2)      suudab uisutada järjest 9 minutit (uisutamine);

3)      oskab paaristõukelist ühe- ja kahesammulise sõiduviisi (suusatamine);

4)      oskab kepitõuketa uisusamm-sõiduviisi (suusatamine);

5)      läbib järjest 5 km (T) / 8 km (P) distantsi (suusatamine).

TANTSULINE LIIKUMINE:

1)      Eesti ja teiste rahvaste tantsude võrdlemine;

2)      Eesti tantsupidude traditsiooni mõtestamine, riietumine - rahvarõivad jm.;

3)      tants kui sotsiaalse, kunstilise, kultuurilise ja tervisliku liikumisala väljendus,                                        rahva- ja seltskonnatantsud;

4)      õpitud tantsude täiustamine.

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)

Inimeseõpetus: hügieenireeglid, ohutusnõuded, esmaabi, kehahoid, ilmale vastava riietuse valimine.

Matemaatika: kõikide mõõdetavate parameetrite analüüs (tulemuste arvutamine, võrd-lemine ja seostamine).

Eesti keel ja kirjandus: spordi- ja liikumisalaste oskussõnade mõistmine (õpilane saab aru ja mõistab kehalise kasvatuses kasutatavat terminoloogiat), eneseväljendusoskus (õpilane väljendab ennast arusaadavalt meeskonnamängudes ja grupitöödes).

Võõrkeeled: Rahvusvaheliste- ja võõrkeelsete sporditerminite tundmine

Loodusained: loodusseaduste eripärade mõistmine (ilmale vastava riietuse valimine, erinevate maastike tundmine ja seostamine liikumisega).

Kunstiõpetus: Kunsti erivormide seostamine kehalise aktiivsuse ja spordiga (tantsimine, võimlemine).

Muusikaõpetus: rütmi ja liikumise seostamine (muusika saatel võimlemiskavade soo-ritamine ja koostamine).

Tööõpetus: kehalise kasvatuse inventari hooldamine, valmistamine ja parandamine

Terviseõpetus: kuidas treenida nii, et vältida vigastusi, kuidas toituda õigesti, kuidas taastuda pärast treeningut, kuidas arendada painduvust ja kiirust.

Ajalugu: Eesti ja teiste riikide ajalugu, kultuuri ja elutunnetust kannavad edasi rahvuslikud (võistlus)mängud, tantsud ja harjutused. Õpilane tutvub erinevate spordialade sünnilooga ning parimaid tulemusi saavutanud sportlastega.

Füüsika: liikumine ruumis ja sellega kaasnevad seaduspärasused on abiks mõistmisel, kuidas erinevatel spordialadel tegutseda nii, et tulemust oleks võimalikult efektiivne sooritada (trajektoor, inerts, raskusjõud, gravitatsioon jne.).

Keemia: toiduainete keemia ja ainevahetuse tundmine on väga tähtis osa treeningu kvaliteedi juures. Kuidas toituda ja millest toituda, et sportlik tulemus ja füüsiline vorm oleks arenev ja täisväärtuslik.

Bioloogia: keha tundmine biloogilisel tasandil (kuidas keha on üles ehitatud, millised lihased töötavad erinevadi liigutusi tehes ja kuidas nende eest hoolt kanda).

IKT: info otsimine internetist sportlaste elulugude ja spordiajaloo ülevaadete koostami-sel, erinevate spordialade tehnikatega tutvumine läbi Youtube´i, orienteerumismängude sooritamine nutiseadmete ja erinevate interneti keskkondade kasutamisel (Loquiz, QR-kood jne). Spordiviktoriinide koostamine ja lahendamine keskkondades Kahoot ning JeopardyLabs. Info kogumine sportlikest tegevustest ( nt. Endomondo ja Runtastic Pedometer).