Tallinna Pääsküla Kool

Rahvatantsu ainekava

 

Klass: 2. klass                                                                                                                                   

Tundide arv nädalas: 1

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

• Õpilane tunneb rõõmu tantsust ja huvitub tantsust kui kunstiliigist.

• Õpilane tunneb ja austab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises.

• Õpilane arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sealhulgas suhtlemisoskust;

• Õpilane hindab loovust, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.

 

Tegevus

Sisu

Lõiming

Õpitulemused

Tantsimine,  tantsuelementide ja keha liikumisvõimaluste tundmaõppimine

·         Keha ja kehaosade liikumisvõimalused: nt painutus, sirutus, jooks, hüpe, jne

·         Liikumine ruumis: suunad ja tasandid.

·         Sammud ja liikumised, rütmi-, tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika iseloomule.

·         Tantsukujundid rühmas ja liikumine nendes.

Muusika: oskus kuulata, liikuda vastavalt helile ja rütmile; oskus heli tekitada (laulmine, keha- ja

rütmipill).

Kehaline kasvatus:

Liikumismängud ja reeglistik; kehahoid ja -asendid; koordinatsioon.

Matemaatika: paaris ja paaritu, liikumine kujundites, korduvtegevused 2, 4 või 8 korda.

Õpilane osaleb tantsulistes tegevustes ja liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile.

Oskab teha kummardust.

Õpilane kasutab erinevaid suundi, tasandeid ja tantsujooniseid üksi, paaris ja grupis.

Õpilane seostab liikumist rütmi ja helidega – rütmi tekitamine oma kehaga (kehapill); rütmi tekitamine erinevate vahenditega.

Loovmängude mängimine

·         Liikumisimprovisatsioon ja muusikalised mängud: nimemäng, peeglimäng, kujumäng, fantaasialiikumised, stoppmängud

Inimeseõpetus: mina ja minu keha; pere ja kodu; „meie“ tunne ja sõpruskond; uudishimu ja „maailma avastamine“; liikumise tähtsus.

Loodusõpetus: nähtuste jõud ja tugevus, pehmus ja liikuvus; matkimine; rütmid elus ja looduses.

Kunsti- ja tööõpetus: loov eneseväljendus; erinevate ametite kujutamine; rekvisiidid, lavakujundus ja kostüümid.

Õpilane oskab liikumist alustada ja lõpetada muusikat või rütmi järgides.

Sooritab lihtsaid harjutusi kindla rütmi järgi, improviseerib liikumisi.

Oskab vabalt kasutada ruumi ja selles ohutult liikuda.

Loova ja tantsulise tegevuse kaudu õpilane tunnetab tantsuelemente – aeg, ruum, jõud, keha.

Eesti traditsioonilised laulumängud ja pärimustantsud.

·         Lihtsamad tantsuvõtted:  süld-, rist-, sulg- ja valsivõte

·         Lihtsamad tantsusammud:  kõnnisamm, jooksusamm, galopp ja hüpaksamm, vahetussamm, käärhüpe, ummishüpe

·         Tantsu- ja laulumängud: Me lähme rukist lõikama, Kaks sammu sissepoole, Till-lill-lipu linnaksed, Kannaga ja varbaga jt

·         Tantsud: Kupparimoori, Kaera-Jaan, Oige ja vasemba jt.

Eesti keel: rahvapärimuslikud lood, liisusalmid.

Õpilane mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge, rahvatantse.

Tantsu jälgimine ja tantsust rääkimine, oskussõnavara tundmaõppimine

·         Tantsu kirjeldamine nähtud tantsu ja/või suunavate küsimuste järgi;

·         Tantsuga seotud mõistete tundmaõppimine: päripäeva, vastupäeva, sõõr, ring, viirg, kolonn, uss, päkk, kand, algasend, lähteasend

 

Õpilane õpib mõistma tantsutunnis kasutatavaid termineid ja väljendeid ning oskab vastavalt nendele liikuda, tantsida.

Õpilane oskab jälgida tantsu ja rääkida tantsust suunavate küsimuste abil.