VENE KEELE AINEKAVA PÕHIKOOLIS

Teema

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

Mina ja teised.

    30

-

-

-

Kodu ja lähiümbrus.

    30

-

-

-

Kodukoht Eesti.

    15

-

-

-

Igapäevaelu. Õppimine ja töö.

    20

-

-

-

Vaba aeg.

    10

-

-

-

Mina ja teised.

-

10

-

-

Kodu ja lähiümbrus

-

20

-

-

Kodukoht Eesti

-

25

-

-

Riigid ja nende kultuur

-

20

-

-

Igapäevaelu.

-

20

-

-

Vaba aeg

-

      10

-

-

Mina ja teised

-

-

15

-

Kodu ja lähiümbrus

-

-

15

-

Kodukoht Eesti.

-

-

20

-

Riigid ja nende kultuur

-

-

15

-

Igapäevaelu.

-

-

20

-

Vaba aeg.

-

-

20

-

Mina ja teised

-

-

-

20

Kodu ja lähiümbrus.

-

-

-

20

Kodukoht Eesti.

-

-

-

15

Riigid ja nende kultuur.

-

-

-

15

Igapäevaelu. Õppimine ja töö.

-

-

-

15

Vaba aeg.

-

-

-

20

Kokku

105

105

105

105

Õppesisu ja õpitulemused 6.klassis

Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus; enesetunne, välimuse kirjeldus, ühised tegevused.

Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed ja sugulased, pereliikmete tegevusalad; kodu asukoht.

Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused; aastaajad ja ilm.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsamad tegevused kodus ja koolis ning nendega seonduvad esemed.

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused.

1) õpilane saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kool) kirjeldamiseks;

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist;

5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;

6) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi;

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas.

Õppesisu ja õpitulemused 7.klassis

Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused; igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad, vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastiknähtused, loodus ja käitumine looduses, looduskaitse.

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ja tuntumate maailmriikide nimed, rahvad ja keeled.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid ja kutsevalik.

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline mitmekesisus.

1.      Õpilane tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena rääkiva kõnelejaga;

2.      saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;

3.      mõistab õpitud temaatika piirides olulist;

4.      kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;

5.      hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;

6.      on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;

7.      teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;

8.      töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;

9.      hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid.

Õppesisu ja õpitulemused 8.klassis

Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused; igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad, vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastiknähtused, loodus ja käitumine looduses, looduskaitse.

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ja tuntumate maailmriikide nimed, rahvad ja keeled.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid ja kutsevalik.

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline mitmekesisus.

Õpilane tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena rääkiva kõnelejaga;

1. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;

2. mõistab õpitud temaatika piirides olulist;

3. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;

4. hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;

5. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;

6. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;

7. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;

8. hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid.

Õppesisu ja õpitulemused 9.klassis

Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused; igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad, vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ja käitumine looduses, looduskaitse.

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ja tuntumate maailmariikide nimed, rahvad ja keeled.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline mitmekesisus.

1. õpilane tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena rääkiva kõnelejaga;

2. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;

3. mõistab õpitud temaatika piires olulist;

4. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;

5. hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;

6. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;

7. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;

8. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;

9. hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid.ja kutsevalik.