Meeldetuletus korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute järgimise kohta

 

Teenistuskohad, millega kaasneb ametiseisund

 

Lähtuvalt sinu teenistusülesannetest oled sa ametiisik korruptsioonivastase seaduse (KVS) tähenduses ning sinu suhtes kehtivad  KVS § 11 sätestatud toimingupiirangud.

Haridusametis on ametiseisundit omavad teenistuskohad kinnitatud ameti juhataja 27.12 2022 käskkirjaga nr 4-7/61 „Teenistuskohad, millega kaasneb ametiseisund“.

Toimingupiirangute kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes; ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

Seotud isikud, kelle suhtes ametiisik toimingut või otsust teha ei tohi, on sätestatud  KVS § 7 lõikes 1 ja need on järgmised isikud:

• abikaasa, vanavanem, ametiisiku või tema abikaasa vanem ning ametiisiku vanema alaneja sugulane, sealhulgas ametiisiku laps ja lapselaps. Vanemaks loetakse ka lapsendaja, vanema abikaasa ja kasuvanem ning alanejaks sugulaseks ka lapsendatu ja abikaasa laps;

• juriidiline isik, milles vähemalt 1/10 osalusest või osaluse omandamise õigusest kuulub ametiisikule endale või temaga seotud isikule;

• juriidiline isik, mille juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse tähenduses on väljaspool ametikohustusi ametiisik ise või KVS § 3 lg 1 p 1 või 4 nimetatud isik ja isik, kelle tegevust ametiisik tööväliselt mõjutab;

• isik, keda seob ametiisikuga ühine majapidamine (näiteks elukaaslane), samuti muu isik, kelle seisund või tegevus mõjutab ametiisikut väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult või keda ametiisiku seisund või tegevus väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult mõjutab (ametiisiku võlausaldaja/võlgnik, teise töökoha tööandja, üürileandja/üürnik jms);

• isik, kes väljaspool ametiseisundit allub ametiisiku korraldustele või tegutseb ametiisiku huvides või arvel (osutab ametiisikule teenust).

Juriidilist isikut ei loeta seotud isikuks juhul, kui ametiisiku ja juriidilise isiku seos tuleneb eranditult ametiisiku ametikohustusest. Riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamise pädevust juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorganis loetakse ametikohustuseks käesoleva seaduse tähenduses.

Toimingupiirangu olukorras tuleb koheselt teavitada vahetut juhti või ametisse nimetamise õigusega isikut, kes teeb otsuse/toimingu ise või annab selle ülesande teisele ametiisikule.