Tallinna Pääsküla Kooli õppetöö korralduse põhimõtted distantsõppe ajal

        E - õpe toimub selleks kohandatud tunniplaani järgselt videotundidena. Videotunni pikkus on 15-40 minutit. 

        Videotunnis on kaamera pilt kohustuslik, kui õpilane ei soovi end pildiga tuvastada, siis märgitakse ta põhjuseta puudujaks.

        Kõik tunnis toimuvad tegevused lisatakse e-kooli tunnikirjeldusse. Tähtajalised ülesanded lisatakse koduste tööde alla, vajadusel etappidena.

        Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus, kui tavapäraselt klassiruumis.

        Kui õpilasel tekkis tehniline probleem, raskused töökäsust aru saamisel, töö valmimine võtab oodatust kauem aega vms, pöördub ta kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele sama päeva jooksul oma tööajal (8.30-15.30).

        Õpetajate konsultatsioonid toimuvad videosilla vahendusel või kui õpilane vajab õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsiooni kontaktõppes, siis toimub ohutusnõudeid järgides õppetöö koolimajas. Alates 12-eluaastast peab õpilane kooli ruumides kandma maski.

        Õpitulemusi distantsõppe perioodil võib hinnata mitteeristavalt (A/ arvestatud või MA/ mittearvestatud) ja lisatakse sõnaline tagasiside e-kooli või teistesse kokkulepitud keskkondadesse.

        Trimestrihinde kujunemise aluseks olevate tööde tulemused ja sõnaline tagasiside kantakse e-kooli päevikusse. Esitamata tööde juurde märgitakse „0“- esitamata.

        Kool teostab järelvalvet õpilaste distantsõppes osalemises. Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega. Koolikohustuse mittetäitmisel võtab klassijuhataja või tugispetsialist ühendust õpilase vanemaga ning vajadusel teavitab KOV-i spetsialisti.

KONTAKTI VÕTMINE

        Esmane kontaktisik kooliga on klassijuhataja.

        Tugipersonali telefonid ja õpetajate e-posti aadressid leiate kooli kodulehelt.


 

VIDEOTUNNIS OSALEMISE REEGLID

       Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

       Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).

       Videotunnis osaleb õpilane  sisse lülitatud kaameraga. Kaamerapilt on kohustuslik õpilase tuvastamiseks ja õpetaja poolt esitatud küsimuste vastamisel.

       Soovitame hoida enda arvutipilti kodus nii, et taustal ei oleks muid isikuid ja kasutada kõrvaklappe.

       Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga.

       Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.

       Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.

       Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

       Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega.

       Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.

       Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.

        Videotunni salvestamine ja salvestite jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.