Pääsküla Kool

KogupäevakoolAlates aastast 2018 oleme „Kogupäevakool“

Koolipäeva struktuur on paindlikum, ainetunnid on lõimitud vaheldumisi liikumise, iseseisva õppimise ja huviharidusega. Pikal vahetunnil (energiavahetund) on õpilased kaasatud erinevatesse valikaine või huvitundidesse, samuti on neil võimalus osaleda liikumistegevustes õues, aulas, rekreatsioonialadel või võimlas.

Energiavahetunni üheks eesmärgiks on võimaldada õpilastel pika koolipäeva keskel aega õppetööst puhkamiseks, et osalemine ka viimastes ainetundides oleks aktiivne ja tulemuslik. Pärast koolitunde saavad soovi korral jätkata päeva oma kooli juures. Saab osaleda erinevates huviringides ning jääb aega ka sõpradega mängimiseks. Kui ilmaolud vähegi lubavad, ollakse värskes õhus. Lisaks ka õues õppetunnid, õppekäigud, rekreatsiooniala kasutamine, aula,  võimla ja terrassi kasutamise võimalus.

Seega on meie üldisem eesmärk, et lapse pikk koolipäev ei oleks lõputu koolipingis istumine vaid, et ta omandaks mitmekülgset haridust ka oma huvidest lähtuvalt, liiguks rohkem (sh. õues) ja saaks vajadusel ka puhata. Meie eesmärk on tagada õpilastele senisest suurem heaolu koolis.

Energiavahetundide tegevused:

·         Ringid ja huvitunnid (helindus, palliring, loodusring, kabe, keraamika, puutöö, kodundus, laulukoorid, videoring, robootika, teadusringid, näitering jms) ning valikained (füüsika, tekstiloome, matemaatika, inglise keel, bioloogia, lastekoor, sport, teater, robootika jms)

·         Õppekäigud (Pääsküla raamatukogu, Noortekeskus, raba, huvikool jms). Pikemad õppekäigud hõlmavad tavaliselt tervet koolipäeva

·         Erinevas vanuses õpilaste ühistegevused

·         Teadusvahetunnid algklassides, filmide vaatamine, lauamängud, joonistamine, meisterdamine, tantsuvahetunnid, matemaatikamängud tahvelarvutites, õpipesad

·         Iseseisvad tegevused (lauatennis, lauajalgpall jm)

·         Liikumised ja tegevused õues

Kogupäevakooli ring PESA on I-II kooliastme (2.-6.klass)  õpilaste õppetöö järgne loov ja organiseeritud tegevus.

Kogupäevakooli ringis PESA  tehakse erinevad loovaid ja käelisi tegevusi, saab joonistada ja meisterdada, mängida arendavaid lauamänge, toimuvad erinevad tegevused koolihoovis ( värskes õhus). Tegutseb õpinurk, kus saab soovi korral ära teha koduse õppimise ja vajadusel küsida nõu ja abi õppimise osas. 

PESA-s on õpilastel on võimalus puhata, mängida ja mõnusalt aega veeta turvalises ning järelevalvega keskkonnas, oodates koolis toimuvaid hilisemaid huviringe.

Õpilased on muutunud julgemaks, rõõmsameelsemaks ja meeleldi pakuvad ka omaltpoolt välja uusi ideid ja lahendusi õppetöö ja vaba aja mitmekesistamiseks. Koolis läbiviidud küsitlused näitavad, et tõusnud on  nii õpilaste kui ka lapsevanemate rahulolu kooliga.