KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

                                               11. jaanuari 2019 nr 1.-2/16

LISA 8

 

Tallinna Pääsküla Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

 

1.  Üldsätted

 

1.1. Käesolev õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Pääsküla Kooli.

 

1.2. Tallinna Pääsküla Kool on elukohajärgne kool vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011. a määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ § 7 lõikele 3.

 

2. Vastuvõtt 1. klassi

 

2.1. Vanem või eestkostja, kelle lapsele on Tallinna Pääsküla Kool määratud elukohajärgseks kooliks, peab esimesse klassi vastuvõtmiseks esitama koolile taotluse lisas 1 esitatud vormis, millele lisab:

2.1.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

2.1.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

2.1.3. väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

2.1.4. koolivalmiduse kaardi.

2.1.5 nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

2.1.6 erivajaduse dokument (TÕNK või Rajaleidja otsus) selle olemasolul.

2.1.7 dokumendi foto õpilaspileti tellimiseks.

 

2.2. Sisseastuja ja vanema isikust tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

 

2.3. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumendi ametlikult kinnitatud koopiat digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata paaskyla@paaskyla.tln.edu.ee

 

3. Vastuvõtt põhikooli klassidesse, õpilase ühest koolist teise üleminekul

 

3.1. Põhikooli klassidesse võetakse õpilaseks vastu selleks soovi avaldavaid koolikohustuslikke isikuid, kellele see kool on elukohajärgne kool. Kooli võetakse vastu ka  lapsi teistest piirkondadest, kui koolis on vabu kohti. Informatsiooni vabade kohtade olemasolust saab kooli kantseleist. Taotlusi põhikooli klassidesse saab esitada aastaringselt.

3.2.  Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks esitab vanem või eestkostja koolile taotluse lisas 2 esitatud vormis, millele lisab:

3.2.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

3.2.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

3.2.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

3.2.4. väljavõtte õpilase tervisekaardist;

3.2.5. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

3.2.6. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

3.2.7 nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

3.2.8 erivajaduse dokument (TÕNK või Rajaleidja otsus) selle olemasolul.

3.2.9 dokumendi foto õpilaspileti tellimiseks.

 

3.3. Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

 

3.4. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 

3.5. Õpilase kooli vastuvõtmisest või mittevastuvõtmisest teavitab kool vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.