KEHTESTATUD

Tallinna Pääsküla Kooli

direktori 14. detsembri 2018

käskkirjaga nr 1.1-5/4

 

TALLINNA PÄÄSKÜLA KOOLI ÕPILASTE HINDAMISE, JÄRGMISSE KLASSI ÜLEVIIMISE JA KLASSIKURSUST KORDAMA JÄTMISE KORD

 

I SISSEJUHATUS

Tallinna  Pääsküla Koolis kuuluvad hindamisele õpilaste teadmised, oskused ja käitumine. Selle alusel otsustatakse õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama jätmine.

II HINDAMISE ALUSED

1.      Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatavas riiklikus õppekavas ja selle alusel koostatud kooli õppekavas nõutud teadmistest ja oskustest.

2.      Käitumise hindamisel lähtutakse kooli õppekava ja kodukorra nõuetest.

3.      Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse hindamisel  individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.

 III HINDAMISE EESMÄRK

1.      Anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut.

2.      Suunata õpilase enesehinnangu kujunemist ja toetada edasise haridustee valikut.

3.      Suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel.

4.      Innustada ja suunata õpilast sihikindlalt ja hoolikalt täitma õppeülesandeid.

5.      Suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis-ja kõlblusnorme.

IV HINDAMISEST TEAVITAMINE

1.      Hindamise põhimõtteid tutvustab õpilastele ja nende seaduslikele esindajatele klassijuhataja või aineõpetaja õppeaasta algul.

2.      Hinded ja märkused õpilase kohta tehakse teatavaks E-kooli vahendusel.

3.      Aineõpetajad on kohustatud hinded ja tunniteemad kandma eKooli igal õppepäeval hiljemalt  kell 17.00.

5.      Õpilasel on õigus saada aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta .

V NUMBRILISE HINDAMISE SKAALA

1.      ”5”(väga hea) - õpilase suuline vastus, kirjalik töö või praktilise töö tulemus on õige  ja täielik. Õpilane on saanud 90-100 % võimalikust punktide arvust.

2.      ”4” (hea) - õpilase suuline vastus, kirjalik töö või praktilise töö tulemus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. Õpilane on saanud 75-89% võimalikust punktide arvust.

3.      ”3”(rahuldav) – õpilase suuline vastus, kirjalik töö või praktilise töö tulemus on põhiosas õige, kuid teadmiste rakendamisel esineb raskusi. Õpilane on saanud 50-74% võimalikust punktide arvust.

4.      “2”(puudulik) - õpilase suulises vastuses, kirjalikus töös või praktilises tegevuses on olulisi puudusi ja eksimusi. Õpilane on saanud 20-49% võimalikust punktide arvust.

5.      ”1”(nõrk) - õpilase suuline vastus, kirjalik töö või praktiline tegevus näitab, et nõutavad teadmised ja oskused puuduvad. Õpilane on saanud 0-19 % võimalikust punktide arvust. Hinnet”1” kasutatakse ka siis, kui õpilane puudub põhjuseta etteteatatud kontrolltöö ajal, jätab töö esitamata või kasutab kõrvalist abi.

6.      Hindelisele tööle märgitakse lisaks sõnaline tagasiside.

VI   HINDAMISE KORRALDUS

1.    Õpilaste teadmisi ja oskusi hindab aineõpetaja, arvestades õppekava nõudeid.

2.    Trimestri või kursuse algul teeb aineõpetaja teatavaks õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi (eesmärgistamine ja tagasisidestamine).

3.    Trimestri või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde aeg märgitakse E-kooli kontrolltööde plaani, tingimusel, et ühele päevale ei jääks rohkem kui 1 suuremahuline töö.

4.    Õigeaegselt sooritamata (esitamata) hindeline ülesanne kajastub eKoolis märkega „0“ ja õpilasele antakse võimalus järele vastata 10 õppepäeva jooksul. Põhjendatud puudumise korral 10 päeva jooksul kooli ilmumisest. Põhjuseta puudujatel järelevastamise õigus puudub.

5.    Kui tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib vastavat tööd hinnata hindega  „ma“ või “1” ja see ei kuulu järelevastamisele.

6.    Trimestris pannakse õpilasele ühes õppeaines vähemalt kolm hinnet.

7.    I kooliastmes kasutatakse kujundavat hindamist.

8.    Oskusainetes (muusika, kunst, kehaline kasvatus, tehnoloogia õpetus ja käsitöö) arvestatakse õpitulemuste hindamisel Tallinna Pääsküla Kooli õppekavas sätestatud õpitulemusi ja õpilase individuaalset arengut.

 VII KOKKUVÕTTEV HINDAMINE

1.    Kokkuvõttev hinne on trimestri -, kursuse-, aasta-ja kooliastmehinne.

2.    I kooliastmes saab õpilane kokkuvõtva sõnalise tagasiside kaks korda aastas.

3.    Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse aastahinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu.

4.    Trimestri- ja kursusehinne pannakse perioodi jooksul saadud hinnete alusel.

5.    Aastahinne pannakse välja trimestri - või kursusehinnete alusel.

6.    Põhikooli õpilasele, kelle trimestrihinne on „ma“, “1” või”2”, koostatakse vajadusel individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem.

VIII ÕPITULEMUSTE HINDAMISEL KASUTATAVAD VORMID:

·         Suuline küsitlus.

Võib hõlmata 1-2 tunni materjali. Kestus 10-20 minutit. Õppeperioodi jooksul tehtavate tunnikontrollide arv ei ole piiratud. Hinnatud tööd tagastatakse õpilastele ühe nädala jooksul.

Kontrolltööde plaanimisel lähtutakse õigusaktist „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 3 lõige 4, § 10 lõige 3 – 6. Kontrolltöö kestus 30 - 40 minutit. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Hinnatud tööd tagastatakse õpilastele kümne (10) kalendripäeva jooksul.

Õpetaja on kohustatud ette teatama. Kestus paaristunni puhul 80 minutit. Hinnatud tööd tagastatakse õpilastele kümne (10) kalendripäeva jooksul.

Teemad teatab õpetaja vähemalt 1 nädala ette. Õpilastele teatatakse täpne tööde tagastamise aeg. Nõuded kirjandile esitab õpetaja. Hinnatud tööd tagastatakse õpilastele kümne (10) kalendripäeva jooksul.

Raamatute loetelu antakse õpilastele kirjalikult eelneva õppeaasta lõpus enne suvevaheajale

minemist. Kontrollimise ja hindamise korra kehtestab õpetaja ja teavitab sellest õpilasi õppe- ja poolaasta alguses.

Vastavalt Tallinna Pääsküla Kooli õpilastööde koostamise ja vormistamise juhendile.

Vastavalt ainekavas esitatud eesmärkidele ja õpitulemustele (nõudmistele).

IX   KÄITUMISE HINDAMINE

Käitumist hinnatakse sõnadega “hea”, “rahuldav”, mitterahuldav”.

X  HINDE VAIDLUSTAMINE

Õpilasel on õigus hindeid vaidlustada 10 päeva jooksul, pöördudes aineõpetaja, klassijuhataja ning seejärel õppealajuhataja poole.

XI  ÕPILASE TÄIENDAVALE ÕPPETÖÖLE JA KLASSIKURSUST KORDAMA JÄTMINE

  1. Õppeperioodi jooksul omandamata teadmiste omandamiseks jäetakse õpilane täiendavale õppetööle.
  2. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu.

3.    Täiendav õppetöö toimub kuni 10 tööpäeva  ja tööpäeva pikkus ei tohi ületada 5 tundi.

  1. Õpilase üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30.augustil.
  2. Õppenõukogu võib otsusega jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas aines aastahinne “2” või”1” ning täiendav õppetöö ja individuaalse õppekava ning tugisüsteemide rakendamine ei ole andnud tulemusi.
  3. Individuaalse õppekava alusel õppijate järgmisse klassi üleviimise aja otsustab õppenõukogu.
  4. Kõik erandjuhud otsustab õppenõukogu.