Alates 2021. aastast on Tallinna Pääsküla Kool tugiõpilasliikumise TORE liikmeskool. MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi. Programmiga saab lähemalt tutvuda siin.

Alates 2019. aastast on Pääsküla Kool Liikuma Kutsuva Koolide võrgustiku liige. Liikuma Kutsuv Kool on haridusuuendusprogramm, mis on sündinud Tartu Ülikooli liikumislabori ja Eesti koolide koostöös ja mille sihiks on kujundada Eestis liikumise sõbralik koolikultuur. Programmi kohta leiad rohkem infot siit.

Alates 13.03.2019 on kool liitunud Rohelise Kooli programmiga https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/ Programmi tegevused on kajastatud Pääsküla kooli FB lehel  https://www.facebook.com/paaskylagymnaasium  ja Rohelise kooli kogukonna FB lehel.

Alates 13. novembrist 2006 on kool vastu võetud tervist edendavate koolide võrgustiku liikmeks.

Kool on osalenud uusimmigrantidele mõeldud võrgustiku mudeli väljatöötamisel ja prioriteetide määratlemisel. Oleme andnud nõusoleku pilootkoolina uusimmigrantide laste õpetamiseks.

Kool on liitunud Koolirahu programmiga. Kampaania „Erinevused teevad elu põnevaks” raames läbi viidud erinevaid koolitusi.

Projektides osalemine

2022. aastal osales Tallinna Pääsküla Kool NordPlus Junior õpetajate õpirändeprojektis  "Teel loova ja projektipõhise õppe poole"  koos Leedu algkooliga Alytaus Senamiesčio pradinė. Projekti raames külastasid meie kooli 5 õpetajat kolleege Leedu vanimas linnas Alytuses, kus külastati kohalikku kooli Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla. Projekti ellu viies tutvusime partnerkooli õppetegevusega, jagasime kogemusi loovast õppimisest, tutvusime, mis on kontekstipõhine õpe, tutvuti erinevate loovtegevuste võimalustega ainetunnis; saadi inspiratsiooni uuteks põnevates tegevusteks, mida kodukooli kaasa  võtta ning jagasime kogemusi ja ideid projektõppest.

2021. aastal osales Tallinna Pääsküla Kool partnerkoolina Erasmus + õpirände projektis "World is my class", mille raames käisid Tallinna Pääsküla Koolis töövarjutamas 3 Leedu õpetajat Alytus Senamiesčio algkoolist.

Aastal 2017 osales Pääsküla Kool Erasmus + noortevahetusprojektis "Euroopa satelliidid" Belgias. Noortevahetusel käsitleti järgmisi teemasid: propaganda, võltsuudised ja valeinformatsioon. Kaheksast Euroopa riigist pärit noored uurisid ja vaatasid meediakajastusi erapooletult ja avatult. Lisaks osalesid nad ajakirjanduse, stereotüüpide ja diskrimineerimise ning Esimese maailmasõja teemalistes töötubades ja ettekannetel, kus olid teemaks võltsuudised ja propaganda.

Osalemine SA Dharma projektis „Palun õng, mitte kala”. Projektikirjutamise koolitused õpilastele.

„Sodimise vastu kunstiga” koostöös SA Dharma. Klassidevaheline kavandite konkurss. Võitnud kavandi järgi töö teostamine.

„Õpisõbraliku keskkonna loomine” TEK raames. Eesmärgiks luua koolide vahelisi sõprussidemeid ja saavutada õpisõbralik keskkond läbi õpilaste ja õpetajate ühistegevuse. Projektis osalesid Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilased ja õpetajad. 

Projektide „Sodimise vastu kunstiga” ja „Õpisõbraliku keskkonna loomine” raames teostati seinamaalinguid koridorides, mis parandasid üldist esteetilist ilmet.

Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Koolitugi” koostöös Tallinna Haridusametiga. Põhikoolist väljalangemise ja probleemkäitumise põhjuste selgitamine, hetkeolukorra analüüs, tugisüsteemide mudeli loomine ja rakendamine.

„Võitlus koolikiusamisega Tallinna koolides” koostöös Lastekaitse Liiduga.   Kooli meeskonna ja kooli juhtkonna ettevalmistamine kogu kooli haarava sekkumise mudeli rakendamiseks vägivalla ja kiusamise vähendamiseks.

Tallinna Lastekaitse Ühingu projekt „Hooliv kaaslane”. Õpilased pälvisid 2007. ja 2008. aastal Miku-Manni õpilastoetuse stipendiumi.  

Osaletakse heategevas kevadlillemüügis ja UNICEF-i koolitusprojektis „Väike heategu”. 

Lastekaitse Liidu projekti „Ei vägivallale” raames viidi läbi välislektorite poolt koolitused õpetajatele teemal „Ühise mure meetod”.

Valge Roosi Vennaskonna HIV-ennetusprojekt, mis tegeleb väärtuspõhise ennetusega koolinoorte seas.

Turvaline ja aktiivne koolipäev - rohkem informatsiooni siit

Koolist väljalangemise ennetamine õpilase sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu. Meie kool võtab osa Euroopa sotsiaalfondi ja INNOVE toel ning Kriisinõustamise keskus MAHENA ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt 2009-2012 läbiviidavast projektist „Koolist väljalangemise ennetamine õpilase sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu". Koolisisene tugiisik on eripedagoog-logopeed Pille Elmre.