Pikapäevarühma päevakava

 

12.00 – 13.00            Käeline tegevus, loov-ja arvutimängud, lauamängud, huviringid.

13.00 – 13.30            Sportlik tegevus

13.30 – 14.00            Lõunasöök

14.00 – 14.30            Tegevused õues (liikumismängud, pallivisked, ronimine, rahvastepall jne.)

14.30 – 15.15            Õppetegevus

15.15 – 16.00            Vaba tegevus (huvitegevus, meisterdamine, joonistamine, ristsõnade lahendamine jms).

 

Pikapäevarühma kodukord.

·        Pikapäevarühma õpilane on kohustatud kinni pidama kodukorrast.

·        Pikapäevarühmas osalemiseks on vaja esitada lapsevanema kirjalik avaldus.

·        Tundide lõppedes tuleb laps pikapäevarühma ja registreerub.

·        Pikapäevarühmas kehtib oma päevakava, mis näeb ette puhkuse ja õues viibimise aja, treeningutes / huviringides viibimise aja ning ühised toitlustamise ajad.

·        Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt ja lugupidavalt oma kaaslastega ja kõigi täiskasvanutega. Jalutuskäikudel ja õppekäikudel liigub koos teda saatvate kasvatajatega.

·        Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades ja säästlikult kasutama kooli vara.

·        Soovituslik on lastel pikapäevarühma kaasa võtta vahetusriided õues viibimiseks (vastavalt ilmale).

·        Kui laps läheb tualetti, puhvetisse, huviringi, teavitab ta sellest kindlasti pikapäevarühma õpetajat.

·        Lapsed võivad pikapäevarühma kaasa võtta oma mänguasju või mänge (kool kaasatoodud mänguasjade eest ei vastuta).

·        Trennist või huviringist tulles peab õpilane teatama oma tagasitulekust pikapäevarühma kasvatajale.

·        Kooli territooriumilt lahkumine ilma õpetaja loata pikapäevarühmas viibimise ajal ei ole lubatud.

·        Pikapäevarühm lõpeb kell 16.00. Selleks ajaks peavad kõik lapsed olema koolimajast lahkunud.

·        Vanem tuleb oma lapsele järele pikapäevarühma, juhul kui ei ole muud eelnevat omavahelist kokkulepet. Kui lapsevanem ei saa tulla lapsele järele koolimajja, siis tuleb selle kohta eelnevalt teha märge lapse päevikusse.

 

Tallinna Pääsküla Kooli pikapäevarühm 1.klasside õpilastele.

Pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab õpilasele tuge õpitegevuses ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel.

Õpetaja individualiseeritud lähenemisel arvestatakse lapse töötempot, kognitiivset võimekust ja õpioskuste taset.

Lapse arengu huvides peetakse sidet klassijuhatajatega.

Erilist tähelepanu pööratakse baasoskuste omandamisele, õpioskuste kujunemisele, funktsionaalsele lugemisele, loogilise mõtlemise, tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamisele, ülesannete instruktsioonide lahtimõtestamisele.

Pikapäevarühmas laiendatakse õpilaste teadmisi tervislikest eluviisidest, liiklusest, perekonnast, viisakast käitumisest, keskkonnast, tähtpäevadest, traditsioonidest ja teistest elulistest teemadest.

Vabal ajal käiakse looduses, mängitakse osavus- ja liiklusmänge. Mängude kaudu arendatakse loovust, käelist tegevust, vaimset tegevust.

Ühised tegevused ja mängud arendavad koostööoskust, fantaasiat, loovad seoseid õpitu vahel, annavad innustust ja motivatsiooni.

Oma lugemispesa pakub võimalusi tutvuda lastekirjandusega ja äratada huvi kirjanduse, lugemise ja loometegevuse vastu.

Suhted pikapäevarühmas on sõbralikud laste ja õpetaja vahel, et lapsed tunneksid end mõnusalt.

Koostöö aluseks on ka pikapäevarühma kodukord, mille täitmist lastelt nõutakse.

Mõistvat ja toetavat suhtumist oodatakse ka lastevanematelt.

Üheskoos on mõnus!