Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Kooli personal

 1. Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel kooli mitte tulla. Perearstilt taotleda COVID-19 testi tegemist.
 2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, ennekõike riikidesse, kus on kõrge haiguskordaja.  Lähetusi välisriikidesse ei toimu.
 3. Jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt   meelde käte pesemise ja vahemaa hoidmise vajadust.
 4. Vähendada kolleegidevahelisi otsekontakte, kasutada rohkem e-suhtlust, suhtlemisel järgida võimalusel 2+2 põhimõtet.
 5. Riskirühma kuuluvad õpetajad või õpetajad, kes seda soovivad,  on soovitatav kasutada isikukaitsevahendeid (n kaitsemaski, visiiri).
 6. Kui õppetunnis või vahetunnis märkab õpetaja haigustunnusega last, tuleb ta  suunata kohe kooliõe juurde, informeerida sellest klassijuhatajat või õppejuhti.
 7. Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoida aknad avatud ka tunni ajal.
 8. Lastevanematega suhtlemiseks, koosolekute korraldamiseks, kasutada ennekõike e-kanaleid.
 9. Töös lähtuda ja pidada kinni koolis kehtestatud õppetöö korralduse põhimõtetest, mõista oma rolli ja vastutust nakkuse ennetamisel ja juhtumite käsitlemisel.
 10. Omada valmisolekut osalise distantsõppe või  distantsõppe korraldamiseks, sh videotundide läbiviimiseks ning koosolekuteks e-keskkonnas.
 11. Soovitav on kasutada koroonaäppi (hoia.me).