Koolivalmiduse näitajateks on

·      tahe ja julgus suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega;

·      toimetulek eneseteenindamisega ning oma igapäevategevuste kavandamise ja korraldamisega;

·      oma liigutuste valitsemine ja juhtimine;

·      esmased tööharjumused (töövahendite kasutamine, töökoha korrashoid jm) on kujunenud;

·      alustatud tegevuste lõpetamine;

·      oskus kuulata vanemate, õpetaja ja teiste laste kõnet seda katkestamata;

·      täiskasvanu korraldustest, juhistest aru saamine ja täitmine või oma tegevuse kohandamine vastavalt sellele;

·      kaaslastega arvestamine ning koos tegutsemise oskus;

·      kinni pidamine kokkulepitud mängureeglitest;

·      vajadusel abi küsimine täiskasvanutelt või kaaslastelt;

·      käitumine üldtunnustatud käitumisnormide kohaselt ning viisakusväljendite kasutamine;

·      ohu tunnetamine ja liikumine ohutus nõudeid arvestades;

·      oma emotsioonide ja tunnete kirjeldamise ja kontrollimise oskus;

·      jne.

(Alus: Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava)

 

Eeldatavad oskused 6-7 aastasel lapsel

·      tegutseb sihipäraselt, on suuteline  keskenduma tegevusele kuni 30 minutit;

·      täidab sõnalisi juhiseid ja vajadusel   korrigeerib oma tegevusi;

·      hääldab kõiki häälikuid õigesti, kasutab kõnes sobivaid grammatilisi vorme, liitlauseid, valdab piisavalt sõnavara;

·      on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused (sõnade häälimine, hääliku-pikkuse eristamine);

·      suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda;

·      jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel;

·      tunneb tähti, veerib kokku 1-2-silbilisi sõnu;

·      kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu;

·      määrab esemete hulga ühiseid tunnuseid, võrdleb hulki, järjestab suuruse järgi, rühmitab esemeid;

·      loendab 12 piires, teab arvude järjestust, tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada;

·      oskab öelda kellaaega täistundides;

·      nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu;

·      teab oma sünnikuud ja –päeva;

·      liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke +, -, = ;

·      nimetab kujundeid;

·      eristab raha- ja mõõtühikuid, mõõdab esemete pikkust; jne.