Kinnitatud

direktori 23. november 2023

käskkirjaga nr 1-5/21/4 2023

Juhendatud e-õppe kord

Käesolev kord sätestab e-õppe läbiviimise korra Tallinna Pääsküla Koolis. Juhendatud e-õppe päevi võib kool läbi viia vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele.

 

Mõisted:

Juhendatud e-õpe - õppetöö vorm, milles õppetööd viiakse läbi virtuaalkeskkondade kaudu. Juhendatud e-õpe on statsionaarse õppe üks vormidest.

E-õppe päev - ühepäevane õppetöö vorm, milles rakendatakse juhendatud e-õppeks ettenähtud õppetöö kokkuleppeid (õppimine toimub väljaspool kooli e-õppena, õpetaja  planeerib, tagasisidestab ja nõustab õpilasi). 

Kontaktõppe päev – õpilaste juhendamine tunnis, ühistegevused kogu klassiga, hindamine ja tagasiside. 

Hübriidõpe - õppetöö vorm, mis leiab aset nii juhendatud e-õppe kui osalise kontaktõppe  sümbioosina.

Virtuaalne õpikeskkond - vahend, mis on orienteeritud õppeprotsessi läbiviimisele veebis Videotund - otse-eetris toimuv tund virtuaalses keskkonnas, Tallinna Pääsküla Kool kasutab selleks Google Classroom keskkonda.

 

Eriolukordadest tingitud e-õppepäevad:

1.      Eriolukordade puhul, kus koolis viibimine võib kujutada ohtu seal viibivate inimeste  turvalisusele või tervisele, võib kooli juhtkond otsustada kooli osalisele või täielikule  juhendatud e-õppele suunamise. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja  vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga. 

2.      Otsusest teavitatakse kooli töötajaid, õpilasi ja nende vanemaid eKooli kaudu. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja juhendatud e-õppe periood. Kui perioodi ei  ole võimalik määratleda, siis on teavituses info selle kohta, millal ja kuidas antakse teada  e-õppe perioodi kestvusest.

 

Üldtööplaanis kajastuvad e-õppepäevad:

Korralised e-õppepäevad kajastuvad kooli üldtööplaanis (kooli kodulehel), toimumise täpsem info klassijuhatajalt. Korraliste e-õppepäevade eesmärgid on:

 1. koolipere arendab digipädevust, kasutades tehnoloogia võimalusi õppe-eesmärkide saavutamiseks;
 2. õpilane omandab ainealaseid teadmisi ja oskuseid, kasutades tehnoloogia võimalusi;
 3. õpilane kujundab vastutus- ja kohusetunnet, loovust ning koostööoskust;
 4. õpilane kinnistab oskust kasutada õppetöö eesmärgil iseseisvalt digitaalseid materjale;
 5. õpilane arendab suutlikkust oma aega planeerida ja plaani järgida.

 

Juhendatud e-õppe vormid :

Sünkroonne õpe

1.      Tunnid viiakse läbi veebikeskkonnas.

2.      Õppimine ja õpetamine toimub kõigil samal ajal.

3.      Sünkroonseks õppeks on erinevaid võimalusi, näiteks:

a) õppijad võivad jaguneda füüsilise klassiruumi ja oma kodude vahel;

b) õppijad võivad olla klassiruumis, õpetaja kodus jne. 

Asünkroonne õpe 

1.      Toimub kodus või klassiruumis. 

2.      Ettevalmistatud juhendid, tunnisalvestused või videoloengud. 

3.      Õppimine ja õpetamine ei toimu samal ajal. 

4.      Eeldab õpilaselt iseseisvat ajaplaneerimist. 

5.      Õpilased saavad vajadusel individuaalset juhendamist.

 

Juhendatud e-õppe korraldus ja reeglid: 

 1. Juhendatud e-õpe toimub kõikides klassides tunniplaani alusel.
 2. Juhendatud e-õppe läbiviimise vormi ja sisu üle otsustab aineõpetaja. Eriolukordadest tingitud e-õppepäevade  vorm võib olla videotund või iseseisev töö. Korralistel e-õppepäevadel toimub õppetöö ainult videotundidena.
 3. Õpetaja pakub õpilasele vajadusel individuaalset nõustamist.  
 4. Eriolukorrast tingitud e-õppepäevadel toimuvad 50%  sama aine tundidest videotundidena.
 5. Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded eKooli päevikusse tunni teema lahtrisse ja lisab sisulise pealkirja järele sulgudesse, kas  tegu on videotunni või iseseisva tööga. [Näide: Käändsõnade astmevaheldus  (videotund) või Kalade tunnused (iseseisev töö)] 
 6. Aineõpetaja sisestab tunnikirjelduse, videotunni jaoks vajaliku info (link, parool, kellaaeg jms) e-kooli eelmisel päeval hiljemalt kl 17.00. 
 7. Tunnikirjeldus on struktureeritud (Näiteks: videotunni link; ülesande vorm – suuline või kirjalik; ülesande tähtaeg; viide  õppematerjalidele, st võimalikult täpne link). 
 8. Iga eKooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas ja millal õpetaja ootab seda  ülesannet tagasi hindamiseks. Tunnitöö kuulub tegemisele õppepäeva jooksul või õpetaja  seatud tähtajaks.
 9. Hindamine toimub vastavalt kooli hindamisjuhendile.
 10. Kui õpetaja antud ülesanne sisaldab õpilase enda filmimist, pakub õpetaja välja ka  alternatiivse võimaluse. Õpetaja ei jaga saadetud salvestusi teistega ja kustutab need  kohe pärast hindamist. Kui õpetaja soovib saadud töid tunnis õppetöö eesmärgil näidata,  siis küsib ta eelnevalt selleks luba. 
 11. Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

       Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, tuleb  lapsevanemal teha selle kohta märge koos põhjusega eKooli. Vastasel juhul loetakse  õpilane põhjuseta puudujaks.

       Kui õpilane on nimeliselt kohal, aga õpetaja temaga korduvalt ühendust ei saa, siis loetakse  õpilane põhjuseta puudujaks.

       Kui õpilane ei osale e-õppes võtab klassijuhataja ühendust õpilase või tema vanemaga.

 

Tugiteenused:

Koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja eripedagoog nõustavad õpilast ja vanemat e-posti, telefoni või vajaduse korral ja kokkuleppel video vahendusel. Koolipsühholoogide ja eripedagoogi  kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehelt.
Infotehnoloogiliste küsimuste, sealhulgas sülearvuti laenutamise vajaduse korral  pöördub õpilane infojuhi poole.

 

LISA. Õpilase meelespea videotunnis osalemisel 

 

Videotunniks vajalikud vahendid:

E-õppes osalemiseks vajab õpilane laua-, süle- või tahvelarvutit või nutitelefoni ning

internetiühendust, töötavat kaamerat, mikrofoni ja kõlareid või kõrvaklappe.

 

Ettevalmistus videotunniks:

Õpilane 

       osaleb tunnis oma töökohal (mitte voodis, bussis, mere ääres jne); 

       riietub korrektselt (tunnile sobilikult); 

       paneb lauale valmis tunniks vajalikud vahendid (õpiku, töövihiku, vihikud jne); 

       avab arvuti vähemalt 10 min enne tunni algust; 

       kontrollib, kas tehnilised vahendid on korras (internetiühendus toimib, videopilt on sisse  lülitatud, mikrofon töötab); 

       püüab tagada, et tunni ajal ei kostaks segavaid taustahelisid (raadio, televiisor,  koduloomad jne).

Videotunni ajal:

Õpilane

       siseneb tundi oma täisnimega ja kooli  meiliaadressiga ning lülitab sisse kaamera. Kaamerapildita tunnis osalemine on ainult erandjuhtumil ja sellest on õpetajat eelnevalt teavitatud;

       ei jaga videotunni linki ega paroole võõrastele isikutele;

       ei filmi, salvesta või pildista tundi; 

       lülitab mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud; 

       edastab vestlusalas ainult õppetööga seotud infot; vastamiseks annab käega märku,  teavitab tehnilistest tõrgetest; 

       töötab kogu tunni kaasa, ei tegele kõrvaliste asjadega (ei suhtle sotsiaalmeedias, ei õpi  teisi aineid, ei söö, ei risusta ekraani); 

       ei lahku tunnist enne, kui õpetaja on selleks loa andnud.