Tallinna Pääsküla Kooli andmekaitsetingimused

Tallinna Pääsküla Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna Linna andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17

Töötleme isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

·                 avaliku ülesande täitmisel (https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013005)

·                 juriidilise kohustuse täitmisel (https:/www.riigiteataja.ee/akt/687028)

·                 Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.
Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil 
paaskyla.info[at]paaskyla.edu.ee ning me kustutame Teie andmed.

·                 nõusoleku alusel  

Nõusolekut vajame: (nõusoleku vorm)
 

·        Õpilase nime, foto, koolitööde ja nende salvestuste avalikustamiseks kooli veebilehel, stendidel, infoekraanidel ja kooli sotsiaalmeedia kanalites, haridusüritustel, ajakirjanduses ja aastaraamatutes. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.

·        Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks, loob kool iga klassi õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (e-õpilaspilet, e-päevik jms). 

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil.

Kooli andmekaitse kontaktisik on haridustehnoloog Liina Jõgisu, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: haridustehnoloog[at]paaskyla.edu.ee